მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „სამთო საქმისა და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა”

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „სამთო საქმისა და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა”

29-03-2021

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია  - „სამთო საქმისა და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა

23-24 სექტემბერს, საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას - „სამთო საქმისა და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა გამართავს.

 • სამთო საქმისა და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები
 • მინერალური რესურსების როლი ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერე­ბაში
 • ბუნებრივი საფრთხეები და გარემოს დაცვა
 • სამთო ტექნოლოგიები
 • გეოლოგია
 • გეოფიზიკა
 • გეოგრაფია

კონფერენციის ჩატარების ადგილი:
23 სექტემბერი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი,
0160, კოსტავას ქ. 77, თბილისი;
24 სექტემბერი - არემჯი რიჩ მეტალს გრუპი, დაბა კაზრეთი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

კონფერენციის სამუშაო ენა: ქართული, ინგლისური.
მოხსენების ფორმა: ზეპირი, სასტენდო.
კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება თეზისების სახით.
კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი.
რეგისტრაციისა და თეზისის წარდგენის ბოლო ვადა - 30. 04. 2021 წ.
განაცხადი კონფერენციაში მონაწილეობაზე  ივსება ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

თეზისები მიიღება ელექტრონულ ფოსტაზე: msgeorgia2012@gmail.com
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებგვერდზე: www.msgeorgia2012.com

საკონტაქტო პირები:


მაია კობახიძე
ტელ.:  (+995) 599 91-67-68

ასმათ შეყილაძე
ტელ.:(+995) 599 70-84-28

ქეთევან გაბარაშვილი
ტელ.:(+995) 593 31-73-97

კონფერენციის თეზისის გაფორმების წესი

1 - თეზისი წარმოდგენილი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე, ასევე  უნდა ახლდეს ქართული ან რუსული ვარიანტიც;
2 - თეზისის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს  2  გვერდს;
3 - თეზისი უნდა გაფორმდეს შემდეგი სახით:

 • სათაური - დიდი ასოებით, Sylfaen, ზომა №12, მუქი;
 • ავტორი (ავტორები) - დიდი ასოებით, Sylfaen, ზომა №12;
 • ორგანიზაცია (№11, დახრილი);

თანაავტორები სხვადასხვა ორგანიზაციიდან მიეთითოს ციფრებით (იხ. მაგალითი);

 • ძირითადი ტექსტი - A4 ფორმატი, Sylfaen, №12, ერთი ინტერვალით, აბზაცი 10 მმ, არეები: ზედა - 20 მმ, ქვედა – 25 მმ, მარცხენა და მარჯვენა – 20 მმ;
 • ცხრილი – ნომერი მიეთითოს ზედა მარჯვენა კუთხეში, სათაური ცენტრში (№11) მუქი, ინტერვალი ცხრილამდე 10 მმ, ცხრილში შრიფტის ზომა 10-11 მმ;
 • გრაფიკული მასალისა და ფოტოების ქვეწარწერები - №11;
 • გრაფიკული მასალა და ფოტოები ტექსტში მიეთითოს ფრჩხილებში, მაგ.: (Fig.1) სათანადო ადგილას;  
 • უხარისხო გრაფიკული და ფოტომასალა არ მიიღება;
 • გამოყენებული ლიტერატურის სია (მაქსიმუმ 5) უნდა დალაგდეს ციტირების რიგითობის მიხედვით, შრიფტი №11. ლიტერა­ტუ­რა წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ინგლისურად, დედნის ენის მითითებით მაგ.: (in Russian) (იხ. მაგალითი). ლიტერატურა ტექსტში აღნიშნული უნდა იყოს კვადრატულ ფრჩხილებში [1].

4 - თითოეულ ავტორს შეუძლია არა უმეტეს ორი თეზისის წარდგენა;
5 - თეზისები მიიღება ელ. ფოსტაზე – msgeorgia2012@gmail.com
6 - თეზისების წარდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 30 აპრილი;
7 - ნაშრომი, რომელიც მოთხოვნის მიხედვით არ იქნება გაფორმებული, არ მიიღება;
8 - სასტენდო მოხსენება - ზომა - 100 ´ 80 სმ.  ელ. ვერსიის წარდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 10 მაისი.

რედკოლეგია

ნიმუში:

MINERALOGICAL FEATURES OF CHALCEDONY-AGATE FROM
AKHALTSIKHE FIELD

N. POPORADZE1, K. GABARASHVILI2
1Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia
2A. Janelidze Institute of Geology of Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia

According to the data of the researches of the chalcedony-agate samples from the Akhaltsikhe deposit carried out by optical-microscopic, X-ray phase, and X-ray fluorescence methods and the data existing in technical literature, it has been concluded that certain geode layers, often characterized by alternation of variously colored bands with concentric-zonal formations, are represented by various phases……..

Table 1
Composition of intrusive rocks (№11, bold)

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

FeO

MnO

CaO

MgO

P2O5

Na2O

K2O

H2O+

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES

 • Shekriladze I., Poporadze N., Zviadadze U. Shales of Georgia: Shale Gas Mining Context. Bulletin of Georg. Natl. Acad.  Sci. vol.7,  №1, 2013, p.p. 69-78;
 • Topchishvili M. et. al. Stratigraphy of the Jurassic Deposits of Georgia. A. Janelidze Geological Institute. Proceeding. New seris Vol.122, 2006, p. 450  (in Russian);
 • Benidze G. The Peculiarities of Organic Carbon Distribution and Postdiagenetic Transformations in the Lower and mid- Jurassic Shale Terrigenic Sediments of Beyond-Alazani, Kakheti. Caucas. Inst. Min. Res., 2009, p.p. 170-178 (in Georgian).

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11