მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ინფორმაცია სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხულთა საყურადღებოდ

ინფორმაცია სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხულთა საყურადღებოდ

17-09-2020

გაცნობებთ, რომ 2020-2021 სასწავლო წელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხულ პირებთან სასწავლო ხელშეკრულების გაფორმება მოხდება შესაბამის ფაკულტეტებზე:

17-დან 23 სექტემბრის ჩათვლით, სამუშაო დღეებში, 10:00-დან 16:00 საათამდე.

საკონტაქტო ინფორმაცია ფაკულტეტების მიხედვით

მაგისტრანტობის კანდიდატმა, მატერიალური სახით, უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  1. პირადობის მოწმობა და მისი ასლი;
  2. ბაკალავრის დიპლომი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი - დედანი და  ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (დიპლომის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის არ არსებობის შემთხვევაში, ცნობა კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ);
  3. ფოტოსურათი (ზომით - 3 х 4 სმ) - დაბეჭდილი და CD დისკზე
  4. მიწერის მოწმობა და მისი ასლი, ან სამხედრო ბილეთი და მისი ასლი (სამხედრო  ვალდებულთა­თვის);
  5. მაგისტრანტობის კანდიდატის მიერ საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე მიღებული ქულების ამონაბეჭდი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდიდან (www.naec.ge);
  6. საჭიროების შემთხვევაში, უცხოური ენის (B2 დონის) ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

თუ მაგისტრანტობის კანდიდატი ირიცხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაშიდა მინიჭებული აქვს 150 000 ან ნაკლები სარეიტინგო ქულა, მისი მონაცემები უკვე გამოგზავნილია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებელია სტუ-ის შესაბამის ფაკულტეტზე ხელშეკრულების გაფორმების დროს, სოცდაუცველის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა.

იმ შემთხვევაში, თუ მაგისტრანტობის კანდიდატი სამხედრო მოსამსახურე ან  მისი ოჯახის წევრია, გთხოვთ, სტუ-ის შესაბამის ფაკულტეტზე ხელშეკრულების გაფორმების დროს, დამადასტურებელი დოკუმენტი წარადგინოთ.

სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხულმა პირმა, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთი დღის ვადაში უნდა უზრუნველყოს:

  • ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ერთი სემესტრის სწავლის საფასურის (1125 ლარი) გადახდა.
  • გადახდის ქვითარში აუცილებელია მიეთითოს პირადი ნომერი.

სტუ-ის საბანკო რეკვიზიტებია:

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი: TRESGE22

მიმღების ანგარიში: სახაზინო კოდი 708977289 (სწავლის საფასური სტუდენტებისთვის)

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ სასწავლო პროცესი დაიწყება 28 სექტემბერს და წარიმართება ონლაინ რეჟიმში.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11