მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სემინარი

30-05-2008

29 maiss “standart banki”-s iniciativiT studentebisaTvis Catarda seminari Temaze:

1. “kadrebis SerCevis kriteriumebi standart bankSi”

2. standart bankis CV

 

seminars teqnikuri universitetis 100-mde Sesabamisi specialobis studenti daeswro:

“standart bankTan” momavalSic igegmeba TanamSromloba


stu-s studentebTan kursdamTavrebulebTan urTierTobis da karieris samsaxuri

mis: stu-s administraciuli korpusi, II sarTuli, oTaxi 243

tel: 365345 alumni.gtu.ge


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11