მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარგლებში დოქტორანტების (შიდა) მობილობის შესახებ

ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარგლებში დოქტორანტების (შიდა) მობილობის შესახებ

06-02-2020

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის ფარგლებში, 2019 - 2020 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) მსურველებმა, განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, 2020 წლის 10-დან 17 თებერვლის ჩათვლით.

საბუთები მიიღება 10:00-დან 16:00 საათამდე, შაბათ-კვირისა და უქმე დღეების გარდა, სტუ-ის ადმინისტრაციულ კორპუსში, ოთახი N325 (თბილისი, კოსტავას 77).

უნივერსიტეტის ფარგლებში სადოქტორო პროგრამის შეცვლის მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

  1. განცხადება;
  2. პირადობის მოწმობის ასლი;
  3. სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი) დამოწმებული ბეჭდით;
  4. ჩარიცხვის ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით;
  5. პირად საქმეში არსებული ყველა ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით;
  6. სტუ-ის ბუღალტერიიდან (ოთახი N 210) ცნობა სწავლის საფასურის (1125 ლარი) გადახდის შესახებ.

  • მობილობის მსურველი დოქტორანტი, რომელიც დადგენილ ვადაში არ მიმართავს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს განცხადებითა და საჭირო თანდართული დოკუმენტაციით, კარგავს შერჩეულ პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებას (2020 წლის 17 თერბერვლის შემდეგ საბუთები აღარ მიიღება).
  • სტუ-ის საბანკო რეკვიზიტებია:

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
მიმღების ანგარიში:  სახაზინო კოდი 708977289 (სწავლის საფასური სტუდენტებისთვის). 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11