მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დოქტორანტურაში გარე მობილობის შესახებ

დოქტორანტურაში გარე მობილობის შესახებ

06-02-2020

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, 2019-2020 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველებმა, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის პორტალზე რეგისტრაციის შემდეგ (2020 წლის 22 იანვრიდან 5 თებერვლის 18:00 საათამდე) განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2020 წლის 11-დან 17 თებერვლის ჩათვლით.

საბუთები მიიღება 10:00-დან 16:00 საათამდე, შაბათ-კვირისა და უქმე დღეების გარდა, სტუ-ის ადმინისტრაციულ კორპუსში, ოთახი N325 (თბილისი, კოსტავას 77).

მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

  1. განცხადება;
  2. პირადობის მოწმობის ასლი;
  3. სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი) დამოწმებული ბეჭდით;
  4. წინა საფეხურის დიპლომის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის ასლი;
  5. პირად საქმეში არსებული ყველა ბრძანების (პირველადი ჩარიცხვის; სტატუსის შეჩერების/ აღდგენის/ შეწყვეტის) დამოწმებული ასლები;
  6. სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის). 

  • მობილობის მსურველი, რომელიც დადგენილ ვადაში არ მიმართავს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს განცხადებით და საჭირო თანდართული დოკუმენტაციით, კარგავს აღნიშნულ ფაკულტეტზე/პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებას (2020 წლის 17 თერბერვლის შემდეგ საბუთები აღარ მიიღება).

  • მობილობის მსურველმა, რომელიც გაეცნობა შედარების აქტს და წერილობით თანხმობას განაცხადებს სტუ-ში მობილობით გადმოსვლაზე ადმინისტრაციული და ფინანსური ხელშეკრულების გასაფორმებლად უნდა წარმოადგინოს ერთი წლის სწავლის საფასურის, მინიმუმ 1/2-ის (1125ლარი) გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

  • საბუთები მიიღება პირადად განმცხადებელისგან, ან მისი ნდობით აღჭურვილი პირისაგან ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობის წარმოდგენის შემთხვევაში.

  • სტუ-ის საბანკო რეკვიზიტებია:

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
მიმღების ანგარიში:  სახაზინო კოდი 708977289 (სწავლის საფასური სტუდენტებისთვის).


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11