მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუდენტური კონფერენცია

სტუდენტური კონფერენცია

07-04-2014
სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
 
მიმდინარეობს  სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის რეგისტრაცია.
 
11 აპრილის ჩათვლით მითითებულ ბმულზე გაიარეთ რეგისტრაცია ან მიმართეთ სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტს (სტუ-ს ადმინისტრაციული კორპ. ოთ. №242ბ).
 
მონაწილე სტუდენტთა თეზისების მიღება იწარმოებს 14-დან 30 აპრილის ჩათვლით სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტს (სტუ-ს ადმინისტრაციული კორპ. ოთ. №242ბ).
 
კონფერენცია გაიხსნება 20 მაისს, 16:00 საათზე, სტუ-ს სხდომათა დარბაზში.
 
გისურვებთ წარმატებას!
 
სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სექციები.
 
სამშენებლო ფაკულტეტი
 
1. საინჟინრო მექანიკისა და მშენებლობის ტექნიკური ექსპერტიზის სექცია
2. სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის სექცია
3. სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის ტექნოლოგიისა და საშენი მასალების სექცია
4. ჰიდროინჟინერიის სექცია
5. წყალმომარაგების, წყალარინების, თბოაირმომარაგებისა და შენობათა საინჟინრო აღჭურვის სექცია
6. მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სექცია
7. მშენებლობის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის სექცია
 
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
 
8. თბო- და ჰიდროენერგეტიკის სექცია
9. საწარმოო ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტის სექცია
10. ელექტროენერგეტიკისა და ელექტრომექანიკის სექცია
11. ელექტროენერგეტიკისა და ელექტრონიკის სექცია
12. ელექტრომოხმარების ტექნოლოგიების სექცია
13. რადიოტექნიკისა და მაუწყებლობის სექცია
14. ტელეკომუნიკაციის სექცია
 
სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
 
15. საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის სექცია
16. გამოყენებითი გეოლოგიის სექცია
17. ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების სექცია
18. შრომის უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სექცია
19. სამთო ტექნოლოგიების სექცია
 
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
 
20. ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების სექცია
21. მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების სექცია
22. ფარმაციის სექცია
 
 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
 
23. საწარმოო ტექნოლოგიური მანქანებისა და მექატრონიკის სექცია
24. მექანიკის ინჟინერიის საწარმოო ტექნოლოგიების სექცია
25. პოლიგრაფიისა და მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგიების სექცია
26. საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის სექცია
27. კვების ინდუსტრიის სექცია
28. სატყეო-ტექნიკური სექცია
29. ლოჯისტიკის სექცია
30. ტრანსპორტისა და მანქანათმშენებლობის მენეჯმენტის სექცია
31. საავტომობილო ტრანსპორტის სექცია
32. სარკინიგზო ტრანსპორტის სექცია
33. საზღვაო და სპეციალური ტექნოლოგიური ტრანსპორტის სექცია
 
სამშენებლო და სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტთაშორისი
 
34. საგზაო სექცია
 
არქიტექტურის, ურბანიოსტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი
 
35. არქიტექტურისა და ურბანისტიკის სექცია
36. დიზაინისა და არქიტექტურათმცოდნეობის სექცია
37. არქიტექტურის საფუძვლების სექცია
 
ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი
 
38. სოციალური მეცნიერებების სექცია
39. ბიზნეს ადმინისტრირების სექცია
40. საინჟინრო ეკონომიკის სექცია
41. სამართლის სექცია
42. საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის სექცია
43. საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების სექცია
44. ლიბერალურ მეცნიერებათა სექცია
45. ქართული ფილოლოგიისა და მედიატექნოლოგიების სექცია
46. თეოლოგიის სექცია
 
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
 
47. კომპიუტერული ინჟინერიის სექცია
48. ინფორმატიკის სექცია
49. ინტერდისციპლინური ინფორმატიკის სექცია
50. ეკონომიკური ინფორმატიკის სექცია
51. მართვის ავტომატიზირებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერიის) სექცია
52. მართვის სისტემების სექცია
53. ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სექცია
54. გამოთვლითი მათემატიკის სექცია
55. ხელოვნური ინტელექტის სექცია
56. საინჟინრო ფიზიკის სექცია
57. მათემატიკის სექცია
58. ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციისა და მართვის სისტემების სექცია
59. მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების სექცია

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11