მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო პროგრამებზე კონკურსის წესით დამატებით მიღების შესახებ

სამაგისტრო პროგრამებზე კონკურსის წესით დამატებით მიღების შესახებ

18-09-2019

ტექნიკური უნივერსიტეტი 2019/2020 სასწავლო წელს აცხადებს კონკურსის წესით დამატებით მიღებას სამაგისტრო პროგრამების ვაკანტურ ადგილებზე ჩარიცხვის მსურველთათვის

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2019 წლის 18 სექტემბრის №01-09-10/217 ბრძანების თანახმად, მაგისტრატურაში სწავლების პირველ წელზე ჩარიცხვის მსურველთა საბუთები მიიღება:

 • 2019 წლის 19 სექტემბრიდან 23 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა
 • 10:00-დან 16:00 საათამდე, შესაბამის ფაკულტეტებზე:

სამშენებლო ფაკულტეტი
მ.კოსტავას 68; სტუ-ის I კორპუსი, მე-5 სართული, ოთახი 538;
საკონტაქტო ტელეფონი - 551 10 71 70;

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VШ კორპუსი, მე- 5 სართული, ოთახი 503;
საკონტაქტო ტელეფონი - 593 39 31 32;

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
მ.კოსტავას 77; სტუ-ის Ш კორპუსი, მე-2 სართული, ოთახი 306;
საკონტაქტო ტელეფონი - 2 38 00 50; 599 39 12 52;

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
მ.კოსტავას 69; სტუ-ის X კორპუსი, მე-4 სართული, ოთახი 403;
საკონტაქტო ტელეფონი - 555 49 86 12;

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
მ. კოსტავას 68; სტუ-ის I კორპუსი, მე-5 სართული, ოთახი 573;
საკონტაქტო ტელეფონი - 577 47 27 09;

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი
მ.კოსტავას 68; სტუ-ის I კორპუსი, C ფლიგელი, მე-4 სართული, ოთახი 410ც;
საკონტაქტო ტელეფონი - 555 58 87 07;

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VI კორპუსი, მე-9 სართული, ოთახი 909 ა;
საკონტაქტო ტელეფონი - 577 52 77 29;

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VI კორპუსი, მე-3 სართული, ოთახი 309 ა;
საკონტაქტო ტელეფონი - 237 13 19; 599 14 20 80;

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VШ კორპუსი, II სათული ოთახი 3;
საკონტაქტო ტელეფონები: 558 24 74 78; 599 10 56 07;

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
გურამიშვილის გამზ. №17, მე-2 სართული, ოთახი №209;
საკონტაქტო ტელეფონი 593 19 07 72;

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VI კორპუსი, მე-7 სართული, ოთახი 710ა;
საკონტაქტო ტელეფონი - 551 53 60 11;

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VI კორპუსი, მე-6 სართული, ოთახი 603ბ;
საკონტაქტო ტელეფონი - 593 68 48 00.

 

მაგისტრატურაში ჩარიცხვის მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • განცხადება რექტორის სახელზე, ფაკულტეტისა და სამაგისტრო პროგრამის მითითებით;
 • პირადობის მოწმობა და მისი ასლი;აკადემიური უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი - დიპლომი და მისი ასლი ან კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი და მისი ასლი;
 • ფოტოსურათი - 4 ცალი, ზომით 3х4 სმ და ასევე, ჩაწერილი CD დისკზე;სამხედრო მიწერის მოწმობა და მისი ასლი, ან სამხედრო ბილეთი და მისი ასლი (სამხედრო ვალდებულთა­თვის);
 • მაგისტრანტობის კანდიდატის მიერ სამაგისტრო გამოცდებზე მიღებული ქულების ამონაბეჭდი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდიდან www.naec.ge
 • ინგლისური ენის (B2.2) დამადასტურებელი დოკუმენტი იმ აპლიკატთათვის, რომლებსაც შემოაქვთ განაცხადი სამაგისტრო პროგრამაზე: „საბანკო საქმის მართვა“ და „ბიზნესის ადმინისტრირება“;
 • ბანკში სარეგისტრაციო გადახდის 15 (თხუთმეტი)-ლარიანი ქვითარი
  (სტუ-ის საბანკო რეკვიზიტებია: მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა; მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში; ბანკის კოდი: TRESGE22; მიმღების ანგარიში: სახაზინო კოდი 708977259 (მაგისტრატურაში 15-ლარიანი მომსახურების ანგარიში)

2019-2020 სასწავლო წლისათვის სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის მსურველთა დამატებითი სასპეციალიზაციო გამოცდების განრიგი, არსებული ვაკანსიები და სხვა საჭირო ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:

 • სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები გამოცხადდება 24 სექტემბერს და განთავსდება სტუ-ის ოფიციალურ ვებ გვერდზე;
 • საფაკულტეტო რანჟირების დოკუმენტი გამოქვეყნდება 25 სექტემბერს;
 • მაგისტრანტობის კანდიდატმა ფაკულტეტის დეკანატში უნდა გააფორმოს ხელშეკრულება 2019 წლის 26 სექტემბერს (წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ჩარიცხულთა სიაში ვერ მოხვდება);
 • 2019-2020 სასწავლო წლისათვის სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის ბრძანება გამოიცემა ამა წლის 27 სექტემბერს;

შენიშვნა:

 • საბუთების მიღება და პირველადი შემოწმება ხდება შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატში. დოკუმენტების არასრულად წარმოდგენის შემთხვევაში აპლიკანტის განცხადება არ მიიღება.
 • ფაკულტეტი გასცემს საგამოცდო ფურცელს, სადაც მითითებულია სასპეციალიზაციო გამოცდის თარიღი და ადგილი.
 • კონსულტაციები სასპეციალიზაციო გამოცდებისა­თვის ჩატარდება შესაბამის ფაკულტეტებზე.
 • სტუ-ს სამაგისტრო პროგრამებზე კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს აპლიკანტს, რომელსაც საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ოთხი ნაწილიდან ნებისმიერ სამ ნაწილში და სასპეციალიზაციო გამოცდაში მიღებული აქვს

აღნიშნული ტესტების მინიმალური გამსვლელი ქულები:

 • წაკითხულის გააზრება - 6,4 ქულა;
 • ანალიტიკური წერა - 7,0 ქულა;
 • ლოგიკური მსჯელობა - 5,2 ქულა;
 • რაოდენობრივი მსჯელობა - 5,2 ქულა.

სასპეციალიზაციო გამოცდისათვის მინიმალური გამსვლელი ქულა ყველა სამაგისტრო პროგრამაზე არის 32 (შესაძლო მაქსიმალური 100 ქულიდან), მინიჭებული კოეფიციენტი - 65.

 • დამატებით - გასაუბრება ინგლისურ ენაში ჩატარდება ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე „საბანკო საქმის მართვა“ და „ბიზნესის ადმინისტრირება“ ჩაბარების იმ მსურველთათვის, რომლებიც არ წარმოადგენენ ინგლისური ენის (B2.2) დონის დამადასტურებელ სეტთიფიკატს.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11