მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

გარე მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

გარე მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

26-08-2019

2019-2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან გარე მობილობის შესახებ

სსიპ-საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველებმა, სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის პორტალზე რეგისტრაციის შემდეგ (2019 წლის 31 ივლისიდან  21 აგვისტოს ჩათვლით) განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019 წლის 27 აგვისტოდან 10 სექტემბრის  ჩათვლით. საბუთები მიიღება 1000 საათიდან 1600 საათამდე შაბათ-კვირის და გამოსასვლელი დღეების გარდა (თბილისი, კოსტავას 77, ადმინისტრაციული კორპუსი; ოთახი N350);

მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა მიერ  წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:                                                                                       

  1.  განცხადება;

  2. პირადობის მოწმობის  ასლი;

  3. სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი) დამოწმებული ბეჭდით;

  4. ბაკალავრმა - საშუალო განათლების ატესტატის ასლი, მაგისტრანტმა -  წინა საფეხურის დიპლომის  ასლი;

  5.  პირად საქმეში არსებული ყველა ბრძანების (პირველადი ჩარიცხვის; სტატუსის შეჩერების/ აღდგენის/ შეწყვეტის) დამოწმებული ასლები

  6.  სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის). 


  • მობილობის მსურველი, რომელიც დადგენილ ვადაში არ მიმართავს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს  განცხადებით და საჭირო თანდართული დოკუმენტაციით, კარგავს აღნიშნულ ფაკულტეტზე/პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებას.

  • მობილობის მსურველმა, რომელიც გაეცნობა შედარების აქტს  და წერილობით თანხმობას განაცხადებს სტუ-ში მობილობით გადმოსვლაზე  ადმინისტრაციული და ფინანსური ხელშეკრულების  გასაფორმებლად უნდა წარმოადგინოს ერთი წლის სწავლის საფასურის, მინიმუმ 1/2-ის (1125ლარი) გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

  • საბუთები მიიღება პირადად განმცხადებელისგან, ან მისი ნდობით აღჭურვილი პირისაგან ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობის წარმოდგენის შემთხვევაში.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11