მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

24-07-2019

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (შემდგომში უნივერსიტეტი) აცხადებს ღია კონკურსს 2018-2019 სასწავლო წლიდან 4 წლის ვადით აკადემიური თანამდებობების (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი და ასისტენტი) დასაკავებლად შემდეგ ფაკულტეტებზე:

 1. სამშენებლო ფაკულტეტი (კოსტავას ქ. N68, I კორპუსი, V სართული, ოთახი N536, ტ.: 236 43 28);
 2. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი (კოსტავას ქ. №77, VIII კორპუსი, VI სართული, ოთახი №614,  ტ. 236  51 72);
 3. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი (კოსტავას ქ. №77, III კორპუსი, III სართული, ოთახი №308,  ტ. 238 00 50);
 4. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი (კოსტავას ქ. N67, X კორპუსი, IV სართული, ოთახი N403, ტ.: 236  38 07);
 5. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი (კოსტავას ქ. N68, I კორპუსი, V სართული, ოთახი N550, ტ.: 236 42 00);
 6. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი (კოსტავას ქ. №68, I-c კორპუსი, IV სართული, ოთახი №403, ტ. 233 71 63);
 7. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი (კოსტავას ქ. №77, VI კორპუსი, III სართული, ოთახი №301ა,  ტ.: 236  50 62);
 8. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი (კოსტავას ქ. №77, VI კორპუსი, VII სართული, ოთახი №703ა, ტ.: 236 52 73).
 9. აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი (გურამიშვილის გამზ. №17, II სართული, ოთახი  220ბ, ტელ.: 577 53 79 92).
 10. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი (კოსტავას ქ. №77, VI კორპუსი, IX სართული, ოთახი №912ა, ტ.: 236 39 55);
 11. საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (კოსტავას ქ. №77, VI კორპუსი, VI სართული, ოთახი №610ბ, ტ.: 591 33 42 24);
 12.  

I.    განცხადებების მიღების და კონკურსის ჩატარების ვადები 

 1. კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის დამატებითი ინფორმაცია (მათ შორის საკონკურსო ადგილების რაოდენობა სწავლების ყველა საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგანთა ჯგუფების მიხედვით და სხვ.) გამოქვეყნდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე: www.gtu.ge. განცხადებების მიღება იწარმოებს 2019  წლის 26 აგვისტოდან 04 სექტემბრის ჩათვლით, 10.00-დან 17.00 საათამდე, საკონკურსო კომისიის სამდივნოში;
 2. კონკურსი ჩატარდება 2019  წლის 09-13 სექტემბერს. კონკურსის პირველადი შედეგები გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2019  წლის 13 სექტემბრისა საკონკურსო კომისიის მიერ თვალსაჩინო ადგილზე და უნივერსიტეტის ვებგვერდზე: www.gtu.ge;
 3. კონკურსის ჩატარების წესის დარღვევასთან დაკავშირებით განცხადებები/საჩივრები საკონკურსო კომისიაში მიიღება 2019  წლის 16 სექტემბრის ჩათვლით;
 4. კონკურსის შედეგების დამტკიცება აკადემიურ საბჭოში და კონკურსის საბოლოო შედეგების გამოქვეყნება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე (www.gtu.ge) მოხდება 2019 წლის 23 სექტემბერს, კონკურსში გამარჯვებულ პირებთან აფილირებისა და შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება მოხდება 2019-2020 სასწავლო წლიდან.

 

II. საკონკურსო პირობები

1. კონკურსის ძირითადი პირობები:
ა) პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება;
ბ) ასოცირებულ პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;
გ) ასისტენტ-პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი;
დ) ასისტენტად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორანტი.


2. კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირადად  (ან წარმომადგენლის მეშვეობით) უნდა წარმოადგინოს:

ა) სათანადო ფორმით შედგენილი და ხელმოწერილი განცხადება და ანკეტა (ფორმები იხ. სტუ-ს ვებგვერდზე), აგრეთვე მათში წარმოდგენილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: დიპლომი, სერტიფიკატი, მოწმობა, სიგელი, ცნობა და ა.შ. (დედანი და ასლი);
ბ) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი და ასლი);
გ) სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილების (სტაჟის) დამადასტურებელი საბუთი (საბუთები) დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის/დაწესებულების ბეჭდით;
დ) სამეცნიერო და სასწავლო-მეთოდური ნაშრომების ნუსხა, დამოწმებული შესაბამისი დაწესებულების/ ორგანიზაციის კომპეტენტური პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით (დამოწმება ასევე შესაძლებელია უნივერსიტეტის შესაბამისი აკადემიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერითა და აკადემიური დეპარტამენტის/ ფაკულტეტის ბეჭდით);
ე) პირადობის მოწმობა (დედანი და ქსეროასლი);
ვ) 2 ფოტოსურათი, 3X4. 

     III.  მონაწილეთა შეზღუდვა

 1. კონკურსში არ დაიშვება პირი, რომელსაც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკადემიური თანამდებობის დაკავება შეზღუდული აქვს მოქმედი კანონმდებლობით;

 2. აკადემიური საბჭო ხმათა კვალიფიციური უმრავლესობით (2/3-ით), ფარული კენჭისყრით, ინდივიდუალურად წყვეტს 65 წლისა და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის საკითხს. აღნიშნული ასაკის მქონე პირმა საკონკურსო კომისიაში დამატებით უნდა წარადგინოს აკადემიური საბჭოს თანხმობა. ამ მიზნით მან  განცხადება უნდა შეიტანოს უნივერსიტეტის კანცელარიაში 2019  წლის 30 ივლისის ჩათვლით. პირის დასწრება აკადემიურ საბჭოში მისი საკითხის განხილვისას სავალდებულოა, წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნული საკითხი არ განიხილება;

 3. პირი, რომელიც მუშაობს სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და სტუ-ში გაიმარჯვებს კონკურსში, შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებამდე სტუ-თან უნდა გააფორმოს აფილირების ხელშეკრულება

.

IV. კონკურსის ჩატარების წესი 

 1. კონკურსი ჩატარდება “უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, უნივერსიტეტის წესდებისა და “აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესის შესახებ” დებულების შესაბამისად, რომლებსაც კონკურსანტი გაეცნობა საკონკურსო კომისიებში და უნივერსიტეტის ვებგვერდზე;
 2. საკონკურსო კომისიის მიერ გათვალისწინებული იქნება: კონკურსანტის კვალიფიკაციისა და კომპეტენციის შესაბამისობა საკონკურსო თანამდებობასთან, მათ შორის საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი, პრაქტიკული, სასწავლო-მეთოდური და პედაგოგიური საქმიანობა; სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაციები, გამოცდილება და დამსახურება; ასევე (კომისიის გადაწყვეტილებით) კონკურსანტის მიერ ჩატარებული ლექციის ან/და საკონკურსო კომისიის მიერ კონკურსანტთან (კონკურსანტებთან) ჩატარებული ინტერვიუს შედეგები;
 3. კონკურსის  შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია სასამართლოში, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11