ბრძანება

25-03-2008
                ს.ს.ი.პ
“საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”
               ბრძანება
 
_____________N_____________
 
სასწავლო პროცესის შესახებ
 
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში კორექტირებული საგანმანათლებლო პროგრამების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარდგენა მოხდეს ამა წლის 19 აპრილამდე.
 
 
საფუძველი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება N16 (21.-2.2008)
 
 
 
რექტორი, პროფესორი                                   ა. მოწონელიძე
 
ვიზები:
 
რექტორის მოადგილე, პროფესორი                        ა. ფრანგიშვილი
 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
უფროსი, პროფესორი                                     ს. ესაძე
 
სწავლებისა და მეცნიერების სამმართველოს
უფროსი, პროფესორი                                     ი. ლომიძე
 
სამართლებრივი უზრუნველყოფის
განყოფილების უფროსი                                   ბ. მაისურაძე 

 

სიახლეებში დაბრუნება