დოქტორის აკდემიური ხარისხი „ბიოსამედიცინო ინჟინერიის“ ინგლისურენოვანი სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულ დონგჰაკ კიმს