17 იან

აკადემიური საბჭოს და სენატის წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაცია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე
13 ნოე

ტექნიკურ უნივერსიტეტში საინჟინრო გეოლოგიის მოდერნიზებული ლაბორატორია და წიაღისეულის განახლებული მუზეუმი გაიხსნა

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტისა და მისი გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის ინიციატივით
ყველა სიახლე

„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის მართვის ორგანოების (მმართველი სუბიექტების) არჩევნების ჩატარების შესახებ“ დებულების (შემდეგში - არჩევნების ჩატარების საუნივერსიტეტო დებულება) 27-ე და 28-ე მუხლების შესაბამისად სამთო–გეოლოური ფაკულტეტის საბჭო ადგენს:

 1. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად დაინიშნოს არჩევნები 2019 წლის 10 დეკემბერს.
 2. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი აირჩევა ფაკულტეტის საბჭოს მიერ 4 წლის ვადით. 
 3. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობა შეიძლება დაიკავოს პირმა, რომელიც:
  ა) არის ფაკულტეტის პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი;
  ბ) აქვს შესაბამისი მუშაობით გამოცდილება;
 4. კანდიდატებმა განცხადება და თანდართული დოკუმენტები უნდა შეიტანონ 2019 წლის 26 ნოემბრიდან 03 დეკემბრამდე ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიაში - სტუ-ს მესამე კორპუსი, მესამე სართული, ოთახი 308. ტელეფონი: 2-38-00-50. განცხადებები მიიღება 10 საათიდან 17 საათამდე, შაბათ-კვირის და უქმე დღეების გარდა. 
 5. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:
  ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პ/მოწმობის, პასპორტის) ასლი;
  ბ) ცნობა ტექნიკური უნივერსიტეტის შესაბამის ფაკულტეტზე დაკავებული აკადემიური თანამდებობის შესახებ;
  გ) დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს კანდიდატის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებთან მის შესაბამისობას.