სადისერტაციო საბჭო

სადისერტაციო საბჭო

საბჭოს თავმჯდომარე  - პროფ. რევაზ სტურუა
საბჭოს მდივანი  - ასოც. პროფ. დარეჯან თევზაძე