07 აპრ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და მერიის ერთობლივი პროექტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და მერიის ერთობლივი პროექტით გაიხსნა სკვერი
12 დეკ

ლეონ მახარაძე

სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის და “სამთო ტექნოლოგიების“
ყველა სიახლე

შახტი–ლაბორატორია

         სასაწავლო შახტი–ლაბორატორია უმაღლეს სკოლაში თეორიული და პრაქტიკული სწავლების უწყვეტი პროცესის ხელსაყრელ პირობას იძლევა, რითაც ძირფესვიანად იცვლება სამთო საინჟინრო კადრების მომზადების პრაქტიკა. 
          მიწისქვეშა სამთო სამუშაოთა პროცესების მთელი კომპლექსის გათვალისწინებით დაპროექტებულ იქნა სასწავლო შახტი–ლაბორატორია, რომლის მშენებლობა და სათანადო მანქანებით, მექანიზმებით, სატრანსპორტო საშუალებებით და დანადგარებით აღჭურვა განხორციელდა 1986-1991 წლებში.
         შახტი–ლაბორატორია წარმოადგენს ჰორიზონტალური, დახრილი, ვერტიკალური გვირაბებისა და კამერების ერთობლიობას, რომლებიც აღწურვილია თანამედროვე სამთო–შახტური მოწყობილობებით, მექანიზმებით და საწარმოო პროცესების მართვის ავტომატიზირებული საშუალებებით, მიწისქვეშა ელექტრომომარაგების მთელი სისტემით. გვირაბების საერთო სიგრძე 1000 მეტრის ფარგლებშია. მათი განლაგების სიღრმე მიწის ზედაპირიდან 16 და 30 მეტრია.
       აქ შექმნილია ყველა პირობა სტუდენტების ინდივიდუალური მუშაობისათვის, რაც პროფესიული მომზადების – ტექნოლოგიური პროცესებისა და წარმოების მართვის ჩვევების შეცნობა–ათვისების საწინდარია. 

    The training mine-laboratory creates the suitable conditions for continuous process of theoretical and practical studies in higherschools faundamentally changing the practice of mining engineers` staff training.
    Considering the whole process of underground mining operations a training mine-laboratory was designed and its cinstruction and equipment with necessary machines, mechanisms and transport facilities was realozed in 1986-1991.
    Mine-laboratory is complex of horizintal, inclined and vertical tunnels and chambers equipped with modern mining mechanisms and machinery, with industrial processes automatic control means and with a whole system of underground electry
ic supply. The total length of mines is about 1000 m, they are situated at 16 and 30 m under surface.
    Here all conditions are created for individual working of students, which is the main task for professional training, i.e., acquiring the habits of technological processes and indstry control.

                                           
                                                    სასწავლო შახტი–ლაბორატორიის                             ბრემსბერგის ხედი ქვევიდან
                                                             შტოლნის პირი   
                                                  Drift mouth of mine-laboratory                                       Bottom view of the braking incline                                

                     

საშახტო ელმავალი მუშაობის დროს

 Mine electric locomotive in operation

                        
                        ბრემსბერგის სასვლელი მონოსავარძლური საბაგირო გზით
                         Monochair cabelway in braking incline passageway
                              
                                კვერშლაგის სანგრევში ელექტრობურღით შპურების ბურღვა
                                     Drilling of holes with electric drills in the cross-cut face
                               
                         წყალამოსაღვრელი კამერა
                         Drainage chamber