დეკანატი

თანამდებობა

სახელი, გვარი

აკად. თანამდებობა

ტელეფონები

ელ. ფოსტა

ქალაქის

შიდა

დეკანი

ანზორ აბშილავა

პროფესორი

36-50-23

67-75

a.abshilava@gtu.ge

დეკანის მოადგილე

თეიმურაზ კუნჭულია

პროფესორი

38-00-50

62-41

t.kunchulia@gtu.ge

საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი

ნანი ხუნდაძე     პროფესორი

მთავარი სპეციალისტი

ჟუჟუნა მელაძე

65-39

მთავარი სპეციალისტი

ლალი რურუა

65-39

ჯგუფის უფროსი

ნანა დოლიძე 67-75

არქივარიუსი

ნათია ბენიძე

38-00-50

62-41