სტატიების უფასო გამოქვეყნება

სამეცნიერო პუბლიკაციების გამოქვეყნება ღია ან ჰიბრიდულ წვდომის ჟურნალებში:

უფასოდ გამოქვეყნება:  https://eifl.net/apcs?field_subject_tid_1=All&field_e_resource_type_apc_tid=All&field_publisher_vendor_tid_1=All&shs_term_node_tid_depth=818
50% ფასდაკლებით გამოქვეყნება: https://eifl.net/apcs?field_subject_tid_1=All&field_e_resource_type_apc_tid=All&field_publisher_vendor_tid_1=All&shs_term_node_tid_depth=819

ჩამოტვირთეთ ფაილი, სადაც თავმოყრილია ყველა ჟურნალი. ფაილი იძლევა საშუალებას დარგობრივად, გამოცემის წლების, ფასების ან სხვა ნებისმიერი პრეროგატივის მიხედვით თქვენთვის სასურველ რეჟიმში დაათვალიეროთ ჩამონათვალი https://www.eifl.net/georgia_apcs

დახმარება
Eifl-ის მიერ ჩატარებული ტრენინგის ჩანაწერები ამ თემაზე

https://www.youtube.com/watch?v=5s8nude3kbQ&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=XOXN0kSl95Y&feature=youtu.be 


დეტალური ინფორმაცია თუ როგორ არის შესაძლებელი გამოიყენოთ ეს შემოთავაზება:

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/clarivate-scholarone-prod-us-west-2-s1m-public/wwwRoot/prod1/societyimages/apc/AcademicPathologyAuthorInstructions.pdf
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/how-to-get-published