იმპაქტ ფაქტორიანი ჟურნალები

Scopus-ის ბაზაზე შექმნილი რეიტინგული ჟურნალების ჩამონათვალი:

https://www.scimagojr.com/journalrank.php

Web of Science-ის ბაზაზე შექმნილი ჟურნალების სია (განახლებულია 2022 წლის 21 ივნისს https://mjl.clarivate.com/home):
SCIE (Science Citation Index Expanded) (საბუნებისმეტყველო და ზუსტი მეცნიერებები) რესურსი
SSCI (Social Sciences Citation Index) (სოციალური მეცნიერებები) რესურსი