იმპაქტ ფაქტორიანი ჟურნალები

Scopus-ის ბაზაზე შექმნილი რეიტინგული ჟურნალების ჩამონათვალი:
https://www.scimagojr.com/journalrank.php

Web of Science-ის ბაზაზე შექმნილი იმპაქტ ფაქტორიანი ჟურნალების სია (განახლებულია 2020 წლის 29 ივნისს https://mjl.clarivate.com/home)