10 სექ

წიგნი საჩუქრად

პროფესორმა მარინე ჯეირანიშვილმა სტუ-ს ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადასცა წიგნის "ტექნიკური თერმოდინამიკა" 10 ეგზ...
10 სექ

წიგნი საჩუქრად

აგვისტოში მიღებული წიგნები
ყველა სიახლე

სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის ფონდის სტრუქტურა მიმართულებების მიხედვით

ტექნიკური მეცნიერებანი: 
 • მათემატიკა; 
 • ფიზიკა; 
 • ქიმია; 
 • გეოლოგია; 
 • სამთო საქმე; 
 • სამშენებლო საქმე; 
 • საინჟინრო საქმე; 
 • მანქანათმშენებლობა; 
 • საინფორმაციო და გამოთვლითი ტექნიკა; 
 • ელექტროტექნიკა; 
 • ენერგეტიკა; 
 • სატრანსპორტო (საავტომობილო, სარკინიგზო, გემთმშენებლობა, საავიაციო ტრანსპორტი); 
 • არქიტექტურა; 
 • კავშირგაბმულობა; 
 • მეტალურგია.

საზოგადოებრივი მეცნიერებანი: 
 • ფილოსოფია; 
 • რელიგია; 
 • ისტორია; 
 • ფილოლოგია; 
 • გეოგრაფია; 
 • იურიდიული; 
 • ეკონომიკა (ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, მაკრო-მიკრო ეკონომიკა, საერთაშორისო ბიზნესი, საბუღალტრო აღრიცხვა); 
 • ჟურნალისტიკა; 
 • ენათმეცნიერება; 
 • სახელმწიფო მართვა.

ბიბლიოთეკის ფონდში დიდი რაოდენობითაა ენციკლოპედიები, ლექსიკონები და სხვადასხვა სასწავლო-სამეცნიერო კვლევითი ორგანიზაციების სამეცნიერო შრომები, მათ შორის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა.
სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის ფონდში ინახება მნიშვნელოვანი საენათმეცნიერო და მხატვრული ლიტერატურა. 
საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში ინახება ის საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაციები, რომელთა დაცვა მოხდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შესაბამის სამეცნიერო საბჭოზე (1994 წლამდე დაცული დისერტაციები გადაცემულია პარალმენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში). საუნივერსიტეტო ბიბლოთეკა ემსახურება სტუ-ს სტუდენტებს – ბაკალავრებს, მაგისტრებს, დოქტორანტებს და პროფესიული საგანმანათლებლო მიმართულების სტუდენტებს; სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებლებს.