09 იან

ახალი წიგნები

დეკემბერში მიღებული ლიტერატურა
05 დეკ

ახალი წიგნები

ნოემბერში საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკამ მიიღო ლიტერატურა.
ყველა სიახლე

დადგენილება №503

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
აკადემიური საბჭოს
2011 წლის 13 ივლისის
დადგენილება №503
 
სტუ-ს ბიბლიოთეკის დებულების
მე-14 პუნქტის ცვლილებასთან
დაკავშირებით
 
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო ადგენს:
 
სტუ-ის ცენტრალური სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის დაცვის მიზნით მიზანშეწონილად ჩაითვალოს ამავე ბიბლიოთეკის დებულების მე-14 პუნქტის შეცვლა და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციის: „საბიბლიოთეკო ფონდიდან წიგნის (ჟურნალის) დაკარგვის შემთხვევაში აბონენტი ბიბლიოთეკას ზარალს უნაზღაურებს თანხის გადახდით. თანხის რაოდენობა განისაღვრება ფორმულით: დაკარგული ერთეულის ღირებულებას დამატებული 50 (ორმოცდაათი) ლარი“.
 
ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით, შეტანილ იქნეს შესაბამისი შესწორება „სტუ-ის ეთიკის, კოდექსსა და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ნორმებში“.
 
 
 
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე                                                                         ა. ფრანგიშვილი
 
აკადემიური საბჭოს მდივანი                                                                                    გ. სალუქვაძე

ბანერები