10 სექ

წიგნი საჩუქრად

პროფესორმა მარინე ჯეირანიშვილმა სტუ-ს ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადასცა წიგნის "ტექნიკური თერმოდინამიკა" 10 ეგზ...
10 სექ

წიგნი საჩუქრად

აგვისტოში მიღებული წიგნები
ყველა სიახლე

ბიბლიოთეკის სტრუქტურა

სტუ-ს საბიბლიოთეკო სტრუქტურა აერთიანებს ცენტრალურ ოფისსა და მის 12 საფაკულტეტო ფილიალს:

1.  სამშენებლო ფაკულტეტის საბიბლიოთეკო ფილიალი - სტუ-ს I კორპუსი;
2.  ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბიბლიოთეკო ფილიალი - სტუ-ს VIII კორპუსი;
3.  სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საბიბლიოთეკო ფილიალი - სტუ-ს III კორპუსი;
4.  ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის საბიბლიოთეკო ფილიალი - სტუ-ს II კორპუსი;
5.  სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საბიბლიოთეკო ფილიალი - სტუ-ს I კორპუსი;
6.  არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის საბიბლიოთეკო ფილიალი - სტუ-ს I კორპუსი;
7. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საბიბლიოთეკო ფილიალი - სუუ-ს VI კორპუსი;
8. ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტის საბიბლიოთეკო ფილიალი - სტუ-ს VI კორპუსი;
9.  საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბიბლიოთეკო ფილიალი - სტუ-ს VI კორპუსი;
10. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საბიბლიოთეკო ფილიალი - სტუ-ს VI კორპუსი;
11.  დიზაინის საერთაშორისო სკოლის საბიბლიოთეკო ფილიალი - სტუ-ს VIII კორპუსი;
12. აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის საბიბლიოთეკო ფილიალი - დ. გურამიშვილის გამზირი №17.

ეს განსაკუთრებით უწყობს ხელს სტუდენტთა მიერ საბიბლიოთეკო  ფონდის აქტიურ გამოყენებას. ყოველი ფილიალი დაკომპლექტებულია შესაბამისი ფაკულტეტის წიგნადი ფონდით მათივე სპეციალობათა გათვალისწინებით და სურვილით.

სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა ემსახურება აგრეთვე სტუ-ს შემადგენლობაში შემავალ შემდეგ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს:
2. ნ.მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი
3. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი
4. კვების მრეწველობის ინსტიტუტი
5. მემბრანული ტექნოლოგიების ტექნიკური ინსტიუტი
12. დაბალი ძაბვის ელექტრული მანქანების ტექნოლოგიის ინსტიტუტი 
15. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის ცენტრი
ბიბლიოთეკის ცენტრალურ ოფისს აქვს ოთხი თანამედროვე ტექნიკითა და  უახლესი საბიბლიოთეკო აქსესუარებით აღჭურვილი სამკითხველო დარბაზი
 

სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკას (ფილიალებთან ერთად) შეუძლია სხვადასხვა სახისა და მიმართულების დარბაზებში ერთდროულად მოემსახუროს 600-მდე სტუდენტს.

სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკა გაერთიანებულია საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციაში, რაც საშუალებას აძლევს მკითხველებს ისარგებლონ სხვადასხვა საერთაშორისო მონაცემთა ბაზებით.

მკითხველს შეუძლია ისარგებლოს შემდეგი სახის კატალოგებით: 
          1.      ანბანური (ქართული)
          2.      ანბანური (უცხოური)
          3.      დისერტაციების
          4.      ელექტრონული წიგნების         
          5.      რარიტეტის
          6.      სალექციო სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურის
          7.      ბიბლიოგრაფიული
          8.      სისტემატური
          9.      ტოპოგრაფიული
          10.    ჟურნალების

მკითხველს ასევე შეუძლია ისარგებლოს ბეჭდური საბიბლიოთეკო ერთეულების (წიგნების), დისერტაციებისა და ელექტრონული წიგნების საბიბლიოთეკო საძიებო ელექტრონული კატალოგით "
KOHA".