ხელმძღვანელობა


ვაჟა პაპასკირი  –  სტუ-ს  საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პროფესორი, ეგრისის სამეცნიერო  აკადემიის  აკადემიკოსი 

ლელა კობალაძესტუ-ს ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე