მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დოქტორანტურა

დოქტორანტურა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულება

სასწავლო ხელშეკრულება სტუდენტთან (დოქტორანტურა)

სტუ-ს სადოქტორო პროგრამები და მისანიჭებელი კვალიფიკაციები

2018-19 სასწავლო წელს (მარტი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2018-19 სასწავლო წელს (ოქტომბერი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2017/18 სასწავლო წელს (მარტი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2017/18 სასწავლო წელს (ოქტომბერი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2016/17 სასწავლო წელს (თებერვალი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2016/17 სასწავლო წელს (ოქტომბერი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2015/16 სასწავლო წელს (თებერვალი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2015/16 სასწავლო წელს (სექტემბერი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2014/15 სასწავლო წელს (ოქტომბერი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2013/14 სასწავლო წელს (სექტემბერი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები
0322 77 11 11