საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დებულება მაგისტრატურის შესახებ