მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

 1. მაია წულაია ადამიანის ვიბროდაცვის ახალი მეთოდები ბიომექანიკური მახასიათებლების გათვალისწინებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. მ. შილაკაძე 
 2. ფრიდონ მშვილდაძე სატრანსპორტო დიზელის მუშა პროცესის კვლევა და საექსპლუატაციო მახასიათებლების გაუმჯობესება მაღალმთიან პირობებში მუშაობის დროს
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ.ნატრიაშვილი
 3. ზაზა შუბლაძე ვიბროაეროფსევდოგათხევადებულ შრეში ჩაის ღნობის პროცესის და საღნობი მანქანების ოპტიმალური პარამეტრების დასაბუთება
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. მეგრელიძე
 4. Сутидзе Лиана Николаевна Исследование динамических процессов в цепных рабочих органах грунторазрабатывающих машин
  Руководитель: - Проф. Картвелишвили Ю. Л.
0322 77 11 11