მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

 1. ბელა ჭანტურიძე საქართველოს ელექტრობალანსი: ტენდენციები და პერსპექტივები         
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ნ. სამსონია
 2. ჯაბა დუგლაძე ელექტროენერგეტიკაში ინოვაციური პროცესებისა და ინოვაციების ეფექტიანობის  შეფასება და მენეჯმენტის სრულყოფის გზები         
  ხელმძღვანელი - პროფ.  გ. ამყოლაძე
 3. ლაშა თევდორაშვილი მაღალი ძაბვის მოწყობილობების თბოვიზორული დიაგნოსტიკა
  ხელმძღვანელი - პროფ.  რ. ჩიხლაძე
 4. გიორგი ქეთელაური შენობის და თბოაგრეგატის თბური დიაგნოსტიკა და ენერგოეფექტურობა
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ო. კიღურაძე 
 5. ანარ მამმადოვი „ექსპლუატაციაში მყოფი მაგისტრალური ტრანზიტული ნავთობგაზსადენების ექსპლუატაციის ტექნიკური და ეკონომიკური ასპექტები“
  ხელმძღვანელი - პროფ. დ. ნამგალაძე
 6. ფრიდონი ახალაძე რეაქტიული დატვირთვის ოპტიმალური კომპენსაცია 
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. მახარაძე
 7. გიორგი მუშკუდიანი ცილინდრული ფორმის ამრეკლი ზედაპირებისა და სასრულო სიგანის ზოლისაგან შედგენილი რეტრანსლიატორების ანტენების ელექტროდინამიკური ანალიზი 
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. ქევანიშვილი
 8. ირაკლი ვახტანგაძე ტრანსფორმატორის დაძველებული ზეთის რეგენერაცია გუმბრინის თიხის გამოყენებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. რ. ჩიხლაძე
 9. ირმა ქათამაძე თანამედროვე განათების საშუალებების ენერგოდაზოგვისა და ელექტროენერგიის ხარისხის მაჩვენებლებზე გავლენის გამოკვლევა 
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. მუსელიანი
 10. მამუკა ბახტაძე ელექტროენერგეტიკული მახასიათებლების განსაზღვრა და ელექტროენერგიის ხარისხის ამაღლება ელექტრომომარაგების სისტემებში 
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. მუსელიანი
 11. ნატალია  კერესელიძე მუდმივი დენის ელმავლის გაშვების იმიტაციური მოდელის დამუშავება
  ხელმძღვანელი - პროფ. კ. წერეთელი
 12. სალომე ლომიძე საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში  საწარმოო სიმძლავრეების სტრუქტურის ოპტიმალური მოდელირება 
  ხელმძღვანელი - პროფ. მ. გუდიაშვილი
 13. ხათუნა სიჭინავა საქართველოს რეგიონების საჯარო სკოლებში ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების ფართომასშტაბიანი დანერგვის ენერგოეკონომიკური დასაბუთება         
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. ჯიშკარიანი
 14. პავლე სამსონაშვილი ჰიდროელექტროსადგურებში სადგურშიგა რეჟიმების ოპტიმიზაციის საკითხები
  ხელმძღვანელი - პროფ. ჯ. კილასონია
 15. მამუკა ჩხაიძე გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემების (გცბოს) კვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ.რ.სვანიძე
 16. ბექა გაბეხაძე მონაცემთა ქსელში საიმედობის სადიაგნოსტიკო საშუალებების ეფექტურობა და გამოყენების პერსპექტივები
  ხელმძღვანელი - პროფ.მ. ქურდაძე
 17. ტატიანა  ბურკაძე ფართოზოლოვანი უკაბელო ტელეკომუნიკაციური ქსელების გამტარუნარიანობის კვლევა პოლინგის მეთოდით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ჯ. ბერიძე
 18. ქეთევან მჭედლიძე საქართველოში სითბოს და ელექტროენერგიის გამომუშავების კოგენერაციული მეთოდების გამოკვლევა თანამედროვე მაღალეფექტური ენერგოდანადგარების ბაზაზე
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. ჩიტაშვილი
 19. ცქვიტინიძე ია სიგნალების ფორმირებისა და დამუშავების ახალი ალგორითმების კვლევა მოძრავი კავშირის ტელეკომუნიკაციური ქსელებისათვის
  ხელმძღვანელი - პროფ. ჯ. ბერიძე
 20. ფირანი კობიაშვილი თავისუფალი ხუთკაპა ტალღგამტარული განმშტოებლის ელექტროდინამიკური თვისებების შესწავლა და შემათანხმებელი დატვირთვის შემცველი ხუთკაპა ტალღგამტარის ელექტროდინამიკური თეორია
  ხელმძღვანელი - პროფ.
 21. გენადი გელაშვილი ღრმა ბურღვის საბურღი დანადგარების როტორული მაგიდის ელექტროამძრავის სისტემების კვლევა
  ხელმძღვანელი -  პროფ.გ. მაჩაბელი
 22. თენგიზ კობახიძე მაღალი საიმედოობის უწყვეტი კვების წყაროს გამოკვლევა და დამუშავება კომპიუტერული და სატელეკომუნიკაციო ქსელებისათვის
  ხელმძღვანელი -  პროფ. შ. ნაჭყებია
 23. Гобадзе Леван. Эффективные и экономичные источники электропитания для гидро и ветроэнергетических установок
  Руководитель: -
0322 77 11 11