მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

 1. თამარ იაშვილი მაღალენერგეტიკული ნიტრონაერთების სინთეზი და ფეთქებადი თვისებების კვლევა ექსპერტიზის მეთოდების სრულყოფის მიზნით
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ნ. ჩიხრაძე, პროფ. ა. გიგინეიშვილი
 2. თორნიკე შავიშვილი ინტერდისციპლინურ მიდგომაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიმღები კომპიუტერული სისტემა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. ღვინეფაძე
 3. ზაქარია ტალიაშვილი არატრადიციული ენერგეტიკული ხელსაწყოების საბაზო ნახევარგამტარული ნანოსტრუქტურების ტექნოლოგიის დამუშავება და თვისებების კვლევა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. დ. ჯიშიაშვილი, თანახელმძღვანელი - პროფ. ა. თავხელიძე
 4. დავითი გოგშელიძე საგამომცემლო მარკეტინგის ბიზნეს-პროცესების ავტომატიზაცია სერვის ორიენტირებული არქიტექტურით
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. სურგულაძე
 5. დავით ჟუჟნიაშვილი რეზერვუარებში ნავთობპროდუქტების რაოდენობის განსაზღვრის სისტემის შემუშავება და კვლევა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ. აზმაიფარაშვილი, პროფ. გ. მურჯიკნელი
 6. დიმიტრი სეხნიაშვილი მათემატიკური მორფოლოგიის ალგორითმების კვლევა გამოსახულების დამუშავების ამოცანებში
  ხელმძღვანელი -  პროფ. რ. სვანიძე
 7. ელვირა ბჟინავა მულტისერვისული ქსელის რესურსების განსაზღვრისა და ეფექტურად გამოყენების საკითხების კვლევა
  ხელმძღვანელი -  პროფ.  თ. კუპატაძე, ემერიტუსი რ. სვანიძე 
 8. ირმა გიორგაძე რადიაციული დაცვის ზოგიერთი ასპექტები რადიაქტიულ მასალებთან მოპყრობის დროს
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ლ. ჭელიძე
 9. ირაკლი კუკავა საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვას, ქსელის მზაობასა და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ზრდის ტემპებს შორის არსებული კორელაციის კვლევა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ო. ზუმბურიძე
 10. ირაკლი ლომიძე რადიაციის გავლენის შესწავლა CMS-ის წინაღობურ შრიან დეტექტორებზე ეკოლოგიური გაზის ნაზავზე ოპერირებისას LHC-ის მაღალი ლუმინოსიტის განახლებისთვის
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ. წამალაიძე
 11. ლელა ნატროშვილი საბაზრო ეკონომიკაზე ორიენტირებული სტუდენტთა პროფესიული მომზადების ხელშემწყობი ინფორმაციული ბაზის  დამუშავება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ქ. ნანობაშვილი
 12. გიორგი პაპუკაშვილი ზოგიერთი კლასის არაწრფივი ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების მიახლოებითი ამოხსნის მეთოდების აგება და კვლევა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. დ. ნატროშვილი, პროფ. ჯ. ფერაძე
 13. გიორგი დეკანოიძე სასაზღვრო ამოცანები მეორე რიგის არაწრფივ ჰიპერბოლურ სისტემათა ზოგიერთი კლასისთვის
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ს. ხარიბეგაშვილი, პროფ. გ. ბერიკელაშვილი
 14. ბექა ხვედელიძე სამოქალაქო სამართლის საქმეთაწარმოების ქსელური კომპიუტერული სისტემის დამუშავება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. თ. სუხიაშვილი
 15. ელზა ბიწაძე ნავთობკომპანიების ბიზნესპროცესების მენეჯმენტის ავტომატიზაცია
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ნ. თოფურია პროფ. ს. ოხანაშვილი
 16. ივანე ეპიტაშვილი რხევითი სისტემების პარამეტრების გაზომვის საშუალებების კვლევა და ანალიზი
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ. აზმაიფარაშვილი
 17. გიორგი კივილაძე მაღალი წვდომადობის მონაცემთა საცავის დაპროექტება გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრისთვის („112“)
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. სურგულაძე
 18. Donghak Kim Coronary Angiography Learning System
  Academic Supervisor: Prof. . Gotsiridze
 19. მარინა დიდმანიძე სასწავლო კრედიტების ოპტიმალური განაწილების სისტემური მოდელის აგება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ქ. ნანობაშვილი, პროფ. ს. ოხანაშვილი
 20. გიორგი გოგოლაძე მონაცემთა დაშიფვრის არასტანდარტული სიმეტრიული კრიპტოგრაფიული ალგორითმი პროგრამული უზრუნველყოფით
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ვ. კუციავა
 21. ლელა მწარიაშვილი რადონის რადიაციული გამოსხივების კვლევა ზოგიერთ ბუნებრივ ობიექტებში
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ნ. კეკელიძე
 22. ნანი გიორგაძე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის სასწავლო პროცესის მართვის ხელშემწყობი საინფორმაციო სისტემის დამუშავება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ქ. ნანობაშვილი, პროფ. გ. ღვინეფაძე
 23. დავით ყანჩაველი ერთგანზომილებიანი ნანომასალების მიღება და კვლევა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. დ. ჯიშიაშვილი
 24. ეკატერინე ვეკუა ზოგადსაგანმანათლებლო საბუნებისმეტყველო საგანთა სწავლების ხელშემწყობი საინფორმაციო სისტემის აგება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. ჩაჩანიძე
 25. გიორგი კაკაშვილი ობიექტზე ორიენტირებული ვებ-გვერდის შექმნის პროცესის სისტემური მოდელირება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. ჩაჩანიძე
 26. ვახტანგ ჭუმბურიძე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ინტერდისციპლინარული სწავლების ავტომატიზებული მართვა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. ღვინეფაძე
 27. ნინო ჩიკვაშვილი კერძო სკოლების ადმინისტრაციული საქმიანობის ავტომატიზებული მართვა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. ჩაჩანიძე
 28. ელენე იორდანიშვილი კვლევის ახალი მეთოდების განვითარება თავის ტვინის ტრავმული დაზიანებებისას
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ქ. კოტეტიშვილი
 29. იანინა გიგიბერია ინკლუზიური განათლებისთვის დიფერენცირებული სწავლების საინფორმაციო სისტემების შემუშავება მათემატიკის სწავლების მაგალითზე
  ხელმძღვანელი -  პროფ. რ. სამხარაძე, პროფ. მ. თევდორაძე
 30. ნიკა აბელაშვილი ლაბორატორიათაშორისი შედარების საკონტროლო ნიმუშის ფიზიკური მოდელის დამუშავება, გამოკვლევა და გამოცდის მეთოდიკის შექმნა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ. აზმაიფარაშვილი
 31. ალექსანდრე ჯიშიაშვილი ერთგანზომილებიანი ნანოსტრუქტურების მიღება და კვლევა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. დ. ჯიშიაშვილი
 32. ანა ფიცხელაური სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. გოცირიძე 
 33. გიორგი გიგილაშვილი მხედველობის ველის კომპიუტერული ანალიზატორი
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ. ღურწკაია
 34. მარიამ წიკლაური ტელემედიცინის მობილური სადგურის დამუშავება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. გოცირიძე პროფ. ზ. ღურწკაია
 35. ირაკლი ბულია Web-აპლიკაციების დაპროექტება და რეალიზაცია ელექტრონული ბიზნესის მართვაში 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. სურგულაძე
 36. შორენა ხიზანიშვილი ერთიან ტექნოლოგიურ ციკლში GaAs სტრუქტურის მიღების პროცესის დამუშავება 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. კალანდაძე
 37. ლევან ჯიქიძე ბირჟის ორგანიზაციის ქსელური მოდელის დამუშავება 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ. გასიტაშვილი, პროფ. კ. კამკამიძე.
 38. ლალი ტოკაძე გამოსახულებათა ვეივლეტ და სხვა შეკუმშვის მეთოდების კვლევა და გამოყენება სამედიცინო ამოცანების გადაწყვეტისას
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. ჩხეიძე
 39. ეკატერინე ბოჭორიძე სიმპლექსზე გეგმების მახასიათებლების კვლევა კომპონენტების გაზომვათა განუსაზღვრელობის
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. ზედგინიძე, პროფ. ნ. ბერაია
 40. ეკატერინე გვარამია მესამე რიგის როტატაბელური გეგმების თვისებების კვლევა ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებში
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ნ. ბერაია
 41. ვლადიმერ ადამია ინფო-საკომუნიკაციო ქსელების საიმედოობის შეფასების და ამაღლების მოდელები ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. მიქაძე, პროფ. რ. კაკუბავა
 42. ნინო ჯოჯუა მტყუნებამდგრადი ტექნიკური სისტემების შექმნის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის ეფექტური მეთოდები
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. მიქაძე,  პროფ. რ.კაკუბავა
 43. ნატო თუშიშვილი საქართველოს მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების ანალიზი ფრანგიშვილი-ობგაძის მოდელის ბაზაზე 
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. ობგაძე
 44. თამარ მენაბდე ხარისხის მართვა საგანმანათლებლო სისტემაში 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. ზედგინიძე, პროფ. რ. ჟვანია
 45. ლალიტა დარჩიაშვილი ურანის ბინარული და სამკომპონენტიანი ნაერთებისა და სელენიდების იშვიათმიწა ელემენტებთან მყარი ხსნარების მაგნიტური თვისებები
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ ჩაჩხიანი
 46. ვლადიმერ მიქელაშვილი მანგანუმშემცველი გახსნილი მაგნიტური ნახევარგამტარები
  ხელმძღვანელი -  პროფ. პ.კერვალიშვილი
 47. გენადი გელაშვილი ღრმა ბურღვის საბურღი დანადგარების როტორული მაგიდის ელექტროამძრავის სისტემების კვლევა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. მაჩაბელი, პროფ. ნ. მჭედლიშვილი
 48. გიორგი კობახიძე სპილენძის ფუძის შენადნობებში შინაგანი ხახუნის პროცესების სტრუქტურული ასპექტების გამოკვლევა 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ე. ქუთელია
 49. ბეჟან კოტია ელექტრონების და პოლარონების ძვრადობის კვანტური თეორიის ზოგიერთი საკითხი ნახევარგამტარებსა და იონურ კრისტალებში
  ხელმძღვანელი -  პროფ.
 50. ვლადიმერ მიქელაშვილი ნახევარგამტარული სპინტრონიკის ფართოზონიანი გახსნილი მაგნიტური ნახევარგამტარები
  ხელმძღვანელი -  პროფ. პ.კერვალიშვილი
 51. ეკატერინე როჭიკაშვილი დაკავშირებული ელექტრული წრედების მათემატიკური მოდელების პროგრამული დამუშავება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ.წვერაიძე
 52. თეა ხუციშვილი ზოგიერთი მაღალგანზომილებიანი დინამიკური სისტემის მასშტაბური ინვარიანტობისა და არაწრფივი სტრუქტურის კვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. მაჭარაშვილი
 53. ლინა მღებრიშვილი ინფორმაციის დაცვა კომპიუტერულ ქსელებში
  ხელმძღვანელი - პროფ. მ.თევდორაძე, პროფ.ნ. ლომინაძე
 54. მაია ჭაბაშვილი ჰოლის W-ხარისხოვანი ჯგუფების და ლის ალგებრების მესერული იზომორფიზმები
  ხელმძღვანელი - პროფ. ა. თავაძე
 55. რამაზ ცერცვაძე ტექნოლოგიური აგრეგატების ელექტროავტომატიკის სქემების სტანდარტიზაციისა და ოპტიმიზაციის მეთოდების დამუშავება და გამოკვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ. ი. ზედგინიძე
 56. გულნარა კოტრიკაძე ინფორმაციის დაცვა კომპიუტერულ სისტემებში
  ხელმძღვანელი - პროფ. ს ცირამუა
 57. ნანული მიქიაშვილი მრავალარხიანი მომსახურე სისტემების საიმედოობის და ეფექტურობის პროგნოზირების ადაპტური მოდელები
  ხელმძღვანელი - პროფ. ი, მიქაძე
 58. დავით ნარიმანაშვილი გამოსახულებათა ეფექტური კოდირება მორფოლოგიური და ფრაქტალური აგებების საფუძველზე
  ხელმძღვანელები - პროფ. ნ. ხარატიშვილი, პროფ. ი. ჩხეიძე
 59. ნინო ლოლაშვილი კორპორაციული ქსელის ძირითადი პარამეტრების ოპტიმალური შერჩევის პრინციპის დამუშავება დასახელებული პარამეტრის მინიმიზაციის ბაზაზე 
  ხელმძღვანელი - პროფ. ა. ჩადუნელი
 60. ლილი ლობჟანიძე კომპიუტერული ქსელის წარმადობის ამაღლება ოპტიმალური მარშრუტიზაციის შერჩევით და ნაკადების  მართვის ამოცანის გადაწყვეთით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ნ.ლომინაძე
 61. მაიერ ალექსანდრე გამოთვლითი სისტემების ექსპლუატაციის პროცესის საიმედობის ამაღლების მეთოდების დამუშავება 
  ხელმძღვანელი - პროფ. კ. კამკამიძე
 62. მაია ოხანაშვილი მარკეტინგის იმიტაციური მოდელების აგება და კვლევა ობიექტ_ორიენტირებული მეთოდებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. სურგულაძე
 63. ლოლიტა ბეჟანიშვილი  პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის კოლექ¬ტიური მეთოდების სწავლების პროცესების მოდელირება
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. ბოსიკაშვილი
 64. მალხაზი ჭელიძე  კრიპტოსისტემისა და ციფრული ხელმოწერის ალგორითმების სინთეზისათვის 
  ხელმძღვანელი - პროფ. რ. მეგრელიშვილი
 65. მაკა ხართიშვილი მუნიციპალური სისტემების სოციალურ-ეკონომიკური     განვითარების ინტეგრირებული  კომპიუტერული  მოდელის დამუშავება 
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ზ.გასიტაშვილი  ა.ფრანგიშვილი
 66. მიხეილი მანუკოვი   ტელემედიცინის კომპიუტერული ქსელების ეფექტურობის ამაღლება 
  ხელმძღვანელი - პროფ. კ. კამკამიძე
 67. მერაბ თავართქილაძე თბოგადაცემის პროცესის მათემატიკური აღწერა, მოდელირება და მართვა თბოენერგეტიკულ დანადგარებში
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ნ. ჯიბლაძე 
 68. ლალი ჩახვაშვილი მიკრო და ნანო კომპონენტების საფუძველზე თანამედროვე ელექტრონული მოწყობილობების აგების პრინციპები
  ხელმძღვანელი - პროფ.  პ. კერვალიშვილი
 69. თეიმურაზ ტაბატაძე ელექტრონულ კომპონენტთა საიმედოობაზე დაჩქარებული გამოცდების შემუშავება და კვლევა 
  ხელმძღვანელი - პროფ. ო. ნამიჩეიშვილი
 70. სერგო სერგეევი იურიდიულ-სამართლებრივი დოკუმენტაციის შინაარსის კლასიფიკაციის ავტომატიზებული სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. ლ. ჩხაიძე
 71. გიორგი მაისურაძე  კვების პროდუქტების დამზადების მართვის ექსპერტული სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი
 72. გიორგი შენგელია საინჟინრო გეომეტრიის საფუძვლების მეთოდოლოგია და მისი კომპიუტერული მხარდაჭერა
  ხელმძღვანელი - ა. შავგულიძე  
 73. ნანა მაღლაკელიძე  არაწრფივი დინამიკური ობიექტების მართვის სისტემებისსინთეზი სინერგეტიკული მეთოდებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ვ. სესაძე
 74. მაია მიქელაძე თავის ტკივილის სინდრომზე დაფუძნებული ექიმის გადაწყვეტილების მხარდამჭერი ექსპერტული სისტემა
  ხელმძღვანელი -  აკადემიკოსი ვ.ჭავჭანიძე
 75. გიორგი ბაღათურია ჰიპერბოლური ამოცანების რამდენიმე არაწრფივი ვარიანტიშერეული ტიპის კვაზიწრფივ განტოლებათა ერთიკლასისათვის
  ხელმძღვანელი - პროფ. ჯ. გვაზავა
 76. ქეთევან დავითაძე ტულიუმის, პრაზეოდიუმის და ნეოდიუმის ერთნახევრიანი სულფიდების თხელი ფირების მიღება, ლეგირება და ფიზიკური თვისებები
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. ჯაბუა
 77. ელისაბედი ასაბაშვილი წყლის რესურსების განაწილება და მართვა სარწყავ სისტემებში
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. წვერაიძე   მ. ვართანოვი
 78. გოჩა დალაქიშვილი  ენერგოსისტემების მდგრადობის გამოკვლევა არაწრფივი დინამიკის მეთოდების საშუალებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ვ. სესაძე
 79. ხათუნა აბულაშვილი საგადასახადო სისტემისათვის ინფორმაციული უზრუნველყოფის სისრულის და წინააღმდეგობითობის მოდელების აგების პრინციპების დამუშავება და კვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ზ. ბოსიკაშვილი
 80. ირინა ვაჭარაძე ბიზნეს პროგრამების ექსპერტულ შეფასებებში მხარდამჭერი გადაწყვეტილებების მიღების მეთოდებისა და მოდელების შემუშავება
  ხელმძღვანელი - პროფ.  გ. სურგულაძე
 81. ეკატერინე მაღრაძე  საგადასახადო სისტემის მუშაობის შეფასებისმოდელების დამუშავება და კვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ზ. ბოსიკაშვილი
 82. მეგი გიუტაშვილი ინტელექტუალური რესურსების მოდელირება და მართვა ქსელური ტექნოლოგიებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. სურგულაძე
 83. მალხაზ ბიბილური ნამზადთა საიმედობის გაზრდის მიზნით ნეიტრონული დასხივების გავლენა ითონების ფიზიკო-მექანიკურ თვისებებზე
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. ჩაჩხიანი, პროფ. რ. ცხვედაძე
 84. მარინა კაშიბაძე განაწილებულ სისტემებში ინფორმაციული რესურსების მართვის ინსტრუმენტული საშუალებების დამუშავება
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. სურგულაძე
 85. ცაცა ნამჩევაძე მასობრივი მომსახურების გამოთვლითი სისტემების ანალიზი მათი საიმედოობის გათვალისწინებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ი. მიქაძე 
 86. კახა გორგიძე ფორმის მახსოვრობის ეფექტი და ზედრეკადობა ტიტანის ზოგიერთ შენადნობში
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. ფერაძე
 87. სერგო გოთოშია ლაზერული რამან-სპექტროსკოპიით ზოგიერთი ნახევარგამტარის ფუნდამენტური ოპტიკური თვისებების გამოკვლევა და იონური ინპლან¬ტა¬ციის ზეგავლენა მათ რამან-სპექტრზე
  ხელმძღვანელი - პროფ. ვ. ვავილოვი
 88. ვასილ ხაჩიძე არაფორმალიზებული ცოდნის წარმოდგენის ბაზაზე ექსპერტული სისტემების გენერატორის აგების მეთოდების კვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი, პროფ. ვ. ჟალბი- (საფრანგეთი)
 89. გოჩა ჩავლეშვილი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თანაკვეთის წირების აგება ტოპოლოგიური და კვადრატული გარდაქმნების გამოყენებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ა. ლაშხი
 90. ციური ნოზაძე გორის უნივერსიტეტი მათემატიკური და საანგარიშო მანქანები და მოწყობილობები
  ხელმძღვანელი - პროფ. რ. სამხარაძე
 91. მარინე ჩხიტუნიძე მაგნიტური ველის ტოპოლოგიური თავისებურებები დედამიწის მაგნიტოსფეროს დღის მხარის საზღვრის მახლობლად
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. კერესელიძე
 92. ალბერტ რურუა. მოძრავი ობიექტის რთული ტექნიკური სისტემების ექსპლუატაციის საიმედოობის და უსაფრთხოების მოდელები
  ხელმძღვანელი - პროფ.ი. მიქაძე, პროფ. ტეფნაძე.
 93. ირმა დავითაშვილი თვითმფრინავის ფრთის პროფილის ოპტიმიზაცია
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ.ობგაძე
 94. თინიკო მშვიდობაძე გორის უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიები ენერგოსისტემის შეფასებასა და პროგნოზირებაში
  ხელმძღვანელი - პროფ. კ. კამკამიძე
 95. პლატონ მანჯავიძე. ახალი უკონტაქტო ინდუქციური გარდამქმნელების აგების პრინციპები მუდმივი მაგნიტური ენერგიის გამოყენებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ო. ლაბაძე
 96. ია მოსაშვილი.  მულტიმედია ოპტიმალური მართვის თეორიაში
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. ობგაძე, პროფ. ნ. მჭედლიშვილი
 97. გურამ ბოკუჩავა პოლიკრისტარლური კრემნიუმ გერმანიუმის ფიზიკო მექანიკური და ელექტრო ფიზიკური თვისებები Si1-xGex(0.1≤x≤0.3) 
  ხელმძღვანელი -  პროფ.  გ. დარსაველიძე
 98. ირაკლი ცხვედაძე  ტექნოლოგიური პროცესების ეფექტური ყოფაქცევის მეთოდების დამუშავება ინფორმაციულ სისტემებში
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი
 99. ცერგო მონუკოვი  ყბა-სახის არის დაავადებათა დიაგნოსტიკის ექსპერტული სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი
 100. მარინა ჩხარტიშვილი  მაგნიტური რეზონანსის ხაზის ფორმა და რელაქსაციის დრო მყარ სხეულებში იზოტროპული და ანიზოტროპული სპინური ურთიერთქმედებებით
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ე. ხალვაში
 101. ბესარიონ ჩიხრაძე  თანამედროვე სატრანსპორტო საშუალებებში ელექტრომაგნიტური თავსებადობის დიაგნოსტიკისა და ანალიზის ექსპერტული სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი
 102. გულნარა ჯანელიძე ქსელში მატერიალური ნაკადების ოპერატიული მართვის სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი
0322 77 11 11