მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი

  1. მაია ჩეჩელაშვილი ქვემო ქართლის ეკნომიკის სტრუქტურა და მისი ტრანსფორმაცია საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში (ავტორეფერატი)
    ხელმძღვანელი - გიორგი მალაშხია,  ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი,  სტუ სრული პროფესორი
  2. დავით ჩახვაშვილი სამეწარმეო საქმიანობის საფინანსო უზრუნველყოფის სახელმწიფოებრივი რეგულირება საბაზრო მეურნეობის პირობებში
    ხელმძღვანელი - პროფ. კ. ღურწკაია
  3. ნანა გოგელია ახალი შუამთის მონასტრის საწელიწდო ხატები 
    ხელმძღვანელი - პროფ. ი. ლორთქიფანიძე
0322 77 11 11