აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

  1. მაია ლომიშვილი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების რწყვის ოპტიმალური რეჟიმების დადგენა ნიადაგ-გრუნტების მახასიათებლების გათვალისწინებით
    ხელმძღვანელი - პროფ.  ი. ყრუაშვილი