მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

1. საავტომობილო გზები - კ. მჭედლიშვილი, ა. ბურდულაძე, ო. გელაშვილი, გ. არჩვაძე
    ე. სემილეტოვა, ნ. ბაქრაძე, ნ. მენთეშაშვილი, რ. კასუმოვი
4. ტრიბოტექნიკამ. შილაკაძე, დ. თავხელიძ
7.მშენებლობის ორგანიზაცია, მექანიზაცია, ავტომატიზაცია, დაგეგმვა და მენეჯმენტი 
     მესამე ნაწილი  ჯონი ბიჭიაშვილი, გენო ნიჟარაძე, გიორგი სიჭინავა
8. კომპიუტერული დაპროექტება პირველი ნაწილი  მეორე ნაწილი  მესამე ნაწილი  მეოთხე ნაწილი
 ლ. ავთანდილაშვილი
9.  საავტომობილო საწვავ-საპოხი მასალების გამოყენება და ეკოლოგია  
- ჯ. იოსებიძე, გ.აბრამიშვილი, გ. მიქაძე, თ. აფაქიძე, 
     ა. ჩხეიძე, ხ. მღებრიშვილი
11. ისრული გადამყვანის გაანგარიშება და დაგეგმვა - ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა,მ.მოისწრაფიშვილი
12. ავტოსერვისის საფუძვლები - ჯ.ხმიადაშვილი
13.მექატრონიკის საფუძვლები - ი. შურღაია, ლ. თედიაშვილი
14. საერთაშორისო კონტრაქტები და გადაზიდვები - თ.ჩხეიძე
15. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები - ნ. აჩუაშვილი, ი.გოდერძიშვილი
16. ეკონომიკური ანალიზი - გ. გოდერძიშვილი, ქ. კიწმარიშვილი, თ. კილაძე, ტ. ქოქოლაძე 
17. ფირმის მენეჟმენტი - გ. გოდერძიშვილი, თ. კილაძე, მ. ზუბიაშვილი
18. მენეჟმენტის ფსიქოლოგია გ. გოდერძიშვილი, ნ. დიდიშვილი, თ. კილაძე
19. საქართველოს სამხედრო ეკონომიკის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების   ძირითადი მიმართულებები - გ. გოდერძიშვილი, მ. სვანიძე
20. ტყესაკაფი სამუშაო პროცესების კომპლექსური მექანიზაციის ტექნოლოგია და მანქანები (III ნაწილი) ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე, დ. მოსულიშვილი, რ. ტყემალაძე
21. მერქნისა და მერქნული მასალების დამმუშავებელი ჩარხები, საჩარხო სისტემები და მჭრელი ინსტრუმენტები (სამ ტომად) - ზ. ჩიტიძე, ზ. ბალამწარაშვილი, ვ. აბაიშვილი, ი. გელაშვილი
22. მანქანათა ტექნოლოგიური სისტემების მეცნიერული კვლევის საფუძვლები - ვ. აბაიშვილი
23. მერქნული და კომპოზიციური მასალების ნაკეთობათა წარმოების ტექნოლოგია - ბ. ბოქოლიშვილი
24. რკინიგზის მოძრავი შემადგენობები  - ა. შარვაშიძე, დ.გოგიშვილი, კ.შარვაშიძე
25. ჩქაროსნული სარკინიგზო სამგზავრო გადაზიდვები - პ.ქენქაძე
26. სარკინიგზო და სხვა სახის ტრანსპორტის ურთიერთქმედება -  პ. ქენქაძე, ჯ. მორჩილაძე
27. სატვირთო და კომერციული მუშაობის ორგანიზაცია სარკინიგზო ტრანსპორტზე  - პ.ქენქაძე
28. რკინიგზების  ტექნიკური აღჭურვილობისა და ექსპლუატაციის ზოგადი კურსი. - პ.ქენქაძე
29. ელექტრული წევის საფუძვლები - ს.კარიბიდისი, ჯ.სანიკიძე
30. რკინიგზის გამყოფი პუნქტები - გ.თელია, ზ.მესხიძე, ჯ.დიდებაშვილი, კ.შარვაშიძე
31. ვაგონების ტექნიკური მომსახურება და მიმდინარე შეკეთება - რ. მორჩილაძე, ა.შარვაშიძე,  დ. გოგიშვილი
32. ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სასადგურო და საგადასარბენო სისტემების პირველი ნაწილი (1) - ა.დუნდუა
33. კომპიუტერული სისტემებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების თეორიული საფუძვლები -  ა.დუნდუა
34. ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სასადგურო და საგადასარბენო სისტემების მეორე ნაწილი (2) ა.დუნდუა
35. ტრანსპორტზე მიკროპროცესორული ტექნიკის გამოყენების საფუძვლები ა.დუნდუა
36. ტარა და შეფუთვა - ჯ.უფლისაშვილი, ნ.ნათბილაძე, მ.ყიფშიძე
37. ბეჭდვითი მედიის ტექნიკური მოწყობილობები - ჯ.უფლისაშვილი, ნ.ნათბილაძე
38.კომპიუტერული სისტემების ტექნიკური საშუალებები (HARDWARE)- ა.დუნდუა
39.
კომპიუტერული სისტემების პროგრამული საშუალებები(SOFTWARE) - ა.დუნდუა
0322 77 11 11