სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

 1. საელმავლო წევის გაანგარიშება ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი
 2. კიდული ბაგირგზის ასინქრონული ამძრავი მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი
 3. სამთო მანქანების ელექტრული ამძრავი მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი,ი. წერეთელი
 4. მინერალების მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი ნ.ფოფორაძე
 5. 21-ე საუკუნის გამორჩეული მიწისძვრები  ლ. დ. ზუროშვილი ჯ. დ. ზუროშვილი.
 6. ძვირფასი და სანახელავო ქვები ნ.ფოფორაძე, ვ.ზუხბაია
 7. კრისტალთა ოპტიკის საფუძვლები ი.ფარადაშვილი
 8. მინერალოგიის კურსი ნ.ფოფორაძე
 9. საიუველირო და სანახელავო ქვები ნ.ფოფორაძე
 10. საიუველირო საქმე ნ.ფოფორაძე, ხ,გაჩეჩილაძე, ს.გველესიანი, მ.დაუთაშვილი
 11. საგანგებო სიტუაციების მართვა თ. კუნჭულია
 12. შრომის უსაფრთხოება სამთო საწარმოებში თ. კუნჭულია, მ. ქიტოშვილი, მ. ლურსმანაშვილი
 13. სამთო საწარმოთა აეროლოგია თ. კუნჭულია
 14. სამთო მანქანების დინამიკური ეჟიმების ოპტიმიზაცია მ. წერეთელი
 15. ნატურალური აბრეშუმის ხარისხისა და შრომის პირობების გაუმჯობესება ნ. მაჭავარიანი, გ. ყიფიანი.
 16. სამთო მანქანების ელექტრული ამძრავი მ. წერეთელი
 17. მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოებისა და საკურსო პროექტირების შესასრულებლად საგანში “სამთო მანქანების ელექტრული ამძრავი” მ. წერეთელი
 18. ზოგადი და საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები ლ. ჩხეიძე, ნ. ჯვარელია, ნ. ბოჭორიშვილი, ი. ბოჭორიშვილი
 19. საშენი და მოსაპირკეთებელი ქვების წაროების ტექნოლოგიების კვლევა და სრულყოფა თავი 1-3, თავი 4-6, თავი 7-8 ნ. ბოჭორიშვილი
 20. სამთო საწარმოთა აეროლოგია. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად თ. კუნჭულია, მ. ქიტოშვილი
 21. შრომის დაცვა თ. კუნჭულია, მ. ლურსმანაშვილი, ნ. მაჭავარიანი, მ. ჯიქია, დ. გეორხელიძე
 22. შრომის დაცვა გეოდეზიური და საკადასტრო სამუშაოების შესრულების დროს მ. ქიტოშვილი, თ. კუნჭულია
 23. შრომის უსაფრთხოება. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად რედაქტორი: თ. კუნჭულია
 24. ჰორიზონტალური, დახრილი და ვერტიკალური გვირაბების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია ა. გოჩოლეიშვილი, დ. კუპატაძე
 25. მიწისქვეშა სამთო სამუშაოების პროცესები. მეთოდოლოგიური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოებისა და საკურსო გეგმარის შესასრულებლად საგანში უ. კავთიაშვილი, დ. კუპატაძე
 26. ზოგადი გეოლოგიის ლაბორატორიის კურსი მ. შარიქაძე, შ. კელეპტრიშვილი
 27. წიაღისეულთა გამდიდრების საფუძვლები ა. აბშილავა  
 28. ტრიბოლოგიის ზოგადი კურსი ნ.მოლოდინი, რ.მოლოდინი
 29. სამთო საწარმოთა სატრანსპორტო მანქანები ნ.მოლოდინი, რ.მოლოდინი
 30. ლენტური კონვეიერის ჩვეულებრივი და ვაკუუმდოლური ამძრავები (მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად) ნ.მოლოდინი, რ.მოლოდინი
 31. ბაგირული სატრანსპორტო დანადგარების გაანგარიშება ნ.მოლოდინი, რ.მოლოდინი
 32. ლენტური კონვეიერების გაანგარიშება ნ.მოლოდინი, რ.მოლოდინი