მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

ინფორმატიკის ფაკულტეტის შრომების კრებული: ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები” 
გ. სურგულაძე


 1. აპლიკაციების დაპროგრამება და მონაცემთა მენეჯმენტი გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი
 2. პროგრამული ინჟინერიის საფუძვლები გ. სურგულაძე, ე. თურქია, მ. ბიტარაშვილი
 3. პროგრამული პროდუქტების დეველოპმენტი (WPF, C#.NET, XAML, Azure SQL) გ. სურგულაძე, ნ. თოფურია, ა. ბერულავა
 4. კომპიუტერული ხედვა II ნაწილი ო. თავდიშვილი
 5. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება c++ ენის ბაზაზე გ. ჯანელიძე, თ. მეფარიშვილი, ი. აფციაური
 6. Python დაპროგრამების ენა გ. ჯანელიძე
 7. ინფორმაციული საზოგადოება და ინტერდისციპლინური სწავლება ციფრული ტექნოლოგიების ბაზაზე გ. ჩოგოვაძე, გ. სურგულაძე, ნ. თოფურია, მ. ხარიტონაშვილი
 8. ვირტუალური მოდელირების სისტემა PROTEUS VSM (საფუძვლები) ზ. ჯოჯუა
 9. მართვის ინჟინერიის საფუძვლები ვ. სესაძე  გ. ჭიკაძე
 10. კორპორაციული მართვის სისტემების პროგრამული დეველოპმენტი (WCF/WPF, SOA) გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი
 11. არდუინო ზ.ტაბატაძე, თ.თოდუა 
 12. ინფორმატიკა - „პროგრამული ინჟინერია“ გ. სურგულაძე, ე. თურქია
 13. დაპროგრამება TIA Portal-ში  ჯ. გრიგალაშვილი 
 14. მობილური აპლიკაციების დეველოპმენტის საფუძვლები (Java, Android) გ. სურგულაძე, გ. კაკაშვილი, გ. მარტიაშვილი
 15. პროექტების კრებული კონტროლერებში ჯ. გრიგალაშვილი
 16. ლოგისტიკის მენეჯმენტის მხარდამჭერი საინფორმაციო სისტემების აგება გ. სურგულაძე, გ. სურგულაძე, ი. ქარქაშაძე, ა. მჭედლიშვილი
 17. განათლების თანამედროვე ტექნოლოგიები და ინფორმატიკის დიდაქტიკა გ. ჩაჩანიძე
 18. APPLIED BIOPHYSICS (Biophysics for Engineers) Paata J. Kervalishvili
 19. პროგრამული აპლიკაციების ხარისხის მართვა: ტესტირება და ოპტიმიზაცია გ. ჩოგოვაძე, გ. სურგულაძე, მ. გულიტაშვილი, ს. დოლიძე
 20. მოდელირების უნიფიცირებული ენა(UML2) და პროგრამული სისტემის დამუშავების უნიფიცირებული პროცესი(UP) თ. სუხიაშვილი
 21. ვიზუალური დაპროგრამება C# ენის ბაზაზე ინფორმაციული სისტემებისათვის  (Ms Visual Studio.NET 2019 პლატფორმაზე) გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი
 22. კომპიუტერული პროგრამირების  მეთოდები და მეთოდოლოგიები (SP, OOP, VP, Agile, UML) გ. სურგულაძე
 23. მიკროპროცესორული  სისტემების  პროექტირება ნაწილი 2 ო.ქართველიშვილი, ს.ხოშტარია
 24. ვებდაპროგრამება – PHP (თეორია და პრაქტიკა) თ. სტურუა, გ. კუჭავა 
 25. პროგრამული აპლიკაციების აგება ვირტუალიზაციის პირობებში გ. სურგულაძე, დ. გულუა, ბ. კახელი
 26. მომხმარებლის ინტერფეისის დაპროგრამება (AngularJS, ReactJS) გ. სურგულაძე, ს. დოლიძე
 27. შავი ზღვის ეკოლოგიური მონიტორინგის და კვლევის საინფორმაციო სისტემა გ. სურგულაძე, ნ. თოფურია, ა. გავარდაშვილი
 28. ვირტუალური რეალობა და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები გ. სურგულაძე, დ. წაწიშვილი
 29. პროგრამირება Windows-თვის (C# ენის ბაზაზე) რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე
 30. Python დაპროგრამების ენა გ. ჯანელიძე
 31. პროგრამული სისტემის დამუშავება ინსტრუმენტალური საშუალება IBM Rational Rose გამოყენებით თ. სუხიაშვილი
 32. ვებ ინტერფეისის დეველოპერი ე. ჩიკაშუა, ნ. ელიზბარაშვილი, ზ. დოლიძე, გ.კევლიშვილი
 33. ნახევრად გამტარების ფიზიკა ლ.გლურჯიძე, ა.გიგინეიშვილი
 34. ლაბორატორიული სამუშაოები მატლაბში ლ. ბერიძე, ნ. კაჭახიძე, ნ. ხომერიკი
 35. მოდელირების უნიფიცირებული ენა (UML) პრაქტიკული ობიექტ-ორიენტირებული ანალიზი და დაპროექტება თ. სუხიაშვილი
 36. დოკუმენტბრუნვისა და მართვის ამოცანების ავტომატიზაცია ნ. თოფურია
 37. დაპროგრამება C++ ენაზე რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე
 38. მონაცემთა მენეჯმენტის თანამედროვე ტექნოლოგიები (Oracle, MySQL, MongoDB, Hadoop) ლ. პეტრიაშვილი, გ. სურგულაძე
 39. არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის მათემეტიკური საფუძვლები: არამკაფიო ალგორითმები მ. ახობაძე
 40. ვიზუალური დაპროგრამება (C#.NET, Workflow Foundation.NET) გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი
 41. დამხმარე სახელმძღვანელო ტესტირებისთვის ზოგად ფიზიკაში ა. გიგინეიშვილი, მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა
 42. თანამედროვე ტექნოლოგიები ვებდანართების დასაპროექტებლად გ. ღვინეფაძე

 43. AngularJS გ. ღვინეფაძე 
 44. შესავალი NoSQL მონაცემთა ბაზებში (MongoDB) გ. სურგულაძე, გ. კივილაძე
 45. WEB საიტების ვიზუალური დაპროექტება ზ. წვერაიძე,  ფ. პაატაშვილი, რ. შამუგია
 46. ვებდაპროგრამების ტექნოლოგია - PHP თ. სტურუა, ბ. ტაბატაძე, თ. თოდუა
 47. Краткий курс общей физики А.В. Гигинеишвили,  И.Г.Каландазе, Г.Г.Чихладзе
 48. სტუ-ს ოთხ სემესტრიანი ფიზიკის კურსის ამოცანები და ტესტები. პაპავა, ლ. გლურჯიძე, ა. გიგინეიშვილი
 49. ლექციების კურსი ზოგად ფიზიკაში 
  I ნაწილი, II ნაწილი, III ნაწილი. ნ. მაისურაძე, მ. ცირეკიძე, მ. შენგელია
 50. SQL სერვერი  რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე
 51. ტესტების კრებული საგანში  „Transact-SQL ენა“  რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე
 52. ნეიროქსელური ტექნოლოგიები STATISTICA სისტემის ბაზაზე (პრაქტიკული) ე. ყუბანეიშვილი , მ. მესხია
 53. MATLAB სტუდენტებისათვის ლ.ბერიძე, რ.გოგიბერიძე, ნ.კაჭახიძე
 54. HTML5 & CSS3  თ. თოდუა, თ. სტურუა, ბ. ტაბატაძე
 55. ვისაუბროთ მოკლეტექსტური შეტყობინებებით ანუ „კრიპტოგრაფიის ენაზე“KRIPTO.rar  ვ. კეკელია
 56. Web-აპლიკაციების ტესტირება, ვალიდაცია და ვერიფიკაცია გ. სურგულაძე, მ. გულიტაშვილი, ნ. კივილაძე
 57. ფიზიკა, სტუ-ს ოთხ სემესტრიანი კურსის ლექციების კონსპექტი
  ნაწილი I,  
  ნაწილი IIნაწილი IIIნაწილი IV
  ლ. გლურჯიძე, ა. გიგინეიშვილი
 58. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საგანში: დაპროგრამება. NET გარემოში რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე
 59. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საგანში: პროექტი მონაცემთა ბაზებში რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე
 60. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საგანში: Transact-SQL ენა 2 (II ნაწილი) რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე
 61. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საგანში: Transact-SQL ენა 1 (I ნაწილი) რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე, მ.ქურდაძე
 62. მონაცემების სტატისტიკური დამუშავება STATISTICA სისტემების ბაზაზე ე. ყუბანეიშვილი
 63. სამედიცინო - კომპიუტერული დიაგნოსტიკის მეთოდები ე. ყუბანეიშვილი
 64. მათემატიკოსები საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში (1917 – 2014) ლ. ბერიძე 
 65. ბიზნეს-პროცესების მოდელირება პეტრის ქსელებით გ. სურგულაძე, დ. გულუა, ე. თურქია
 66. Web-აპლიკაციების დამუშავება მონაცემთა ბაზების საფუძველზე (ASP.NET, ADO.NET, C#) გ. სურგულაძე, ე. თურქია, ი. ბულია
 67. საინფორმაციო სისტემების დაპროექტება თ. სტურუა
 68. საინფორმაციო სისტემების აგება მულტიმედიური  მონაცემთა ბაზებით კ. მეიერ-ვეგენერი, გ. სურგულაძე, გ. ბასილაძე
 69. საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტის საერთაშორისო გამოცდილება (BSI, ITIL, COBIT) გ. სურგულაძე, ბ. ურუშაძე 
 70. მენეჯმენტის პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები დ.მეფარიშვილი, თ. შეროზია,გ. ნარეშელაშვილი, ხ.ქრისტესიაშვილი
 71. მცირე ბიზნესის მართვის ავტომატიზებული სისტემები შ. მაკაროვი, ი. ნაცვლიშვილი
 72. Web-გვერდების დაპროექტება (HTML)  ქ. ნანობაშვილი, თ. სტურუა, მ. დოლიძე
 73. Web-გვერდების დაპროექტება HTML ენის გამოყენებით ქ. ნანობაშვილი, თ. სტურუა, მ. დოლიძე
 74. Web-სცენარების დაპროექტება JavaScript ენის გამოყენებით ე. ასაბაშვილი, თ. სტურუა, ზ. წვერაიძე
 75. ვირტუალური მოდელირება LabVIEW სივრცეში ნ. აბელაშვილი
 76. ტექნიკური სისტემების დიაგნოსტიკა ნ. აბელაშვილი
 77. კომპიუტერული ხედვა (I ნაწილი) ო. თავდიშვილი
 78. კომპიუტერული გრაფიკა და ვიზუალიზაცია (II ნაწილი) მ. თუშიშვილი ქ. ავალიშვილი
  საბანკო ინფორმაციული სისტემები
  ნაწილი I  საბანკო საქმის საფუძვლები მ.თევდორაძე, ნ.ლოლაშვილი
  ნაწილი II  საბანკო ინფორმაციული ტექნოლოგიები და სისტემები მ.თევდორაძე, ნ.ლოლაშვილი
 79. ბიზნეს პროცესების მართვის მოდელები
  ნაწილი I  მენეჯმენტის მათემატიკური მოდელები მ. თევდორაძე, ნ.პატიაშვილი, ნ.ლოლაშვილი, ნ.ლომინაძე, თ.ლომინაძე, თ.კაიშაური
  ნაწილი II  ფასიანი ქაღალდები და მათთან დაკავშირებული მათემატიკური მოდელები
  მ.თევდორაძე, ნ.ლოლაშვილი, მ.სალთხუციშვილი, ნ.ლომინაძე, თ.ლომინაძე, თ.კაიშაური, ნ.დავითაია
 80. კომპიუტერული ბუღალტრული აღრიცხვა მ. თევდორაძე, ნ. ლოლაშვილი
 81. ოპერაციათა კვლევა გ. ნარეშელაშვილი, ი. ქართველიშვილი
 82. ხელოვნური ნეირონული ქსელები რ. ჩოგოვაძე, რ. ხუროძე
 83. ხელოვნური ნეირონული ქსელები მედიცინაში ე. ყუბანეიშვილი
 84. Elements of Probability Theory and Mathematical Statistics G. Pantsulaia, Z. Kvatadze G. Giorgadze
 85. WEB-დაპროგრამება WEB 2.0, XML, AJAX გ. ღვინეფაძე
 86. ბიოსამედიცინო ინჟინერია ი. გოცირიძე
 87. კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლები ა. ბენაშვილი, ო. ქართველიშვილი, გ. ბენაშვილი
 88. QoS AND PACKET QUEUEING STRATEGIES IN MULTISERVICE HETEROGENOUS TCP/IP NETWORKS M.Kartvelishvili, O.Kartvelishvili
 89. კომპიუტერული გრაფიკა და ვიზუალიზაცია 1 ნაწილი მ. თუშიშვილი, ქ. ავალიშვილი
 90. სამედიცინო ექსპერტული სისტემები ე. ყუბანეიშვილი 
 91. ბიოსტატისტიკა ე. ყუბანეიშვილი 
 92. ბიოსიგნალების ციფრული დამუშავება ე. ყუბანეიშვილი  
 93. პროგრამული აპლიკაციების დეველოპმენტის საფუძვლები გ. სურგულაძე, მ. ბიტარაშვილი, ხ. ქრისტესიაშვილი
 94. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტების და მოდელირების ინსტრუმენტები (MsVisio, WinPepsy, PetNet, CPN) გ. გოგიჩაიშვილი, გ. ბოლხი, გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი
 95. ბიზნეს-პროცესების მოდელირება ქ.ი. ყაჭიაშვილი
 96. სასმელებისა და პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის შესახებ ჯ. გრიგალაშვილი
  ტომი 1    ტომი 2   ტომი 3  ტომი 4
 97. პრაქტიკული ელექტრონული მოწყობილობები თანამედროვე ავტომატიკაში  ჯ. გრიგალაშვილი
 98. ლექციების კონსპექტი (ნაკრები)  ჯ. გრიგალაშვილი
 99. პროგრამული სისტემის დამუშავების CASE საშუალებები თ. სუხიაშვილი
 100. WEB-დაპროგრამება HTML 5 გ. ღვინეფაძე
 101. კორპორაციულ Web-აპლიკაციათა ინტეგრაცია და დაპროექტება გ. სურგულაძე, ი. ბულია
 102. სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული ანალიზი და დაპროექტება გ. გოგიჩაიშვილი, თ. სუხიაშვილი
 103. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის “შესავალი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში” ი.გოცირირიძე, მ.მესხია
 104. სამედიცინო ინჟინერიის ლაბორატორიული სისტემები გ. გიგილაშვილი, ი. გოცირიძე, ზ. მგალობლიშვილი. ზ. ღურწკაია, მ.წიკლაური
 105. ვიზუალური დაპროგრამების საფუძვლები VISUAL BASIC ზ. ღურწკაია მ. მესხია
 106. მათემატიკური მოდელირების კურსი, ტომი 1 თ.ობგაძე
 107. მათემატიკური მოდელირების კურსი, ტომი 2 თ.ობგაძე, ლ.ობგაძე, ნ.მჭედლიშვილი, ი.დავითაშვილი, ნ.თუშიშვილი
 108. მათემატიკური მოდელირების კურსი, ტომი 3 თ.ობგაძე
 109. მათემატიკური მოდელირების კურსი, ტომი 4 თ.ობგაძე
 110. მათემატიკური მოდელირების კურსი, ტომი 5 თ.ობგაძე, ნ. ბიჩენოვა
 111. WEB-დაპროგრამება JQuery გ. ღვინეფაძე
 112. ПРИКЛАДНАЯ ТЕОРИЯ ЦИФРОВЫХ АВТОМАТОВ О.М.Картвелишвили, М.О.Картвелишвили
 113. მარშრუტიზაციის ალგორითმები კომპიუტერულ ქსელებში ო. ქართველიშვილი, მ. ქართველიშვილი
 114. დაპროგრამება HASKELL ენაზე (მულტიმედიური პრეზენტაცია) ა. ფრანგიშვილი, ზ. წვერაიძე, ო. ნამიჩეიშვილი
 115. ავტომატიზებული მართვის მოდელები. სტატისტიკური მოდელები ქ. ყაჭიაშვილი
 116. საინფორმაციო ტექნოლოგიები ტექსტური რედაქტორი (Ms Word - 2007) გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია, ლ. პეტრიაშვილი,მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი
 117. ბიოსიგნალების დამუშავების საფუძვლები ა.ფაღავა
 118. ბიოსამედიცინოს ინჟინერია ი.გოცირიძე
 119. პროდუქციის ხარისხის აუდიტი და ექსპერტიზა საბაჟო სისტემაში ნოდარ აბელაშვილი
 120. სახეთა გარჩევის მეთოდები ე. ყუბანეიშვილი
 121. ბ ი ო მ ე ტ რ ი ა ე. ყუბანეიშვილი
 122. ვეივლეტ–გარდაქმნის საფუძველები ე. ყუბანეიშვილი
 123. საბუღალტრო აღრიცხვის ავტომატიზებული სისტემა ქ. ნანობაშვილი
 124. Web-ტექნოლოგიები (MACROMEDIA DREAMWEAVER) ქ. ნანობაშვილი, ვ. ტაკაშვილი, ფ. პაატაშვილი
 125. მათემატიკა ეკონომისტებისათვის ნაწილი I ნაწილი II ქ. სხვიტარიძე, გ. ქარსელაძე, ი. სიგუა, ე. ელერდაშვილი, მ. ხმიადაშვილი, ზ. თედიაშვილი
 126. ავტომატიზებული მართვის მოდელები ლოგიკური და გრაფული მოდელები გ. გოგიჩაიშვილი, გ. ჩაჩანიძე, ქ. ნანობაშვილი
 127. მცირე ბიზნესის მართვა შ. მაკაროვი, ი. ნაცვლიშვილი
 128. ტესტური დავალებების ნიმუშები ზოგად ფიზიკაში ა. გიგინეიშვილი, მ. თაქთაქიშვილი, მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა
 129. წრფივი ალგებრა გამოყენებითი ალგებრის ელემენტები II ნაწილი დ. ნატროშვილი, გ. სამსონაძე, რ. ბიწაძე, მ. შუბლაძე
 130. წრფივი ალგებრა გამოყენებითი ალგებრის ელემენტები I ნაწილი დ. ნატროშვილი, გ. სამსონაძე, მ. შუბლაძე
 131. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად GPSS WORLD-ში ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ვ. წვერავა
 132. ლაბორატორიული სამუშაოები VBA ენაზე ი. აბულაძე
 133. ბიზნეს-პროგრამების ექსპერტულ შეფასებებში გადაწყვეტილებათა მიღების მხარდამჭერი მეთოდები და მოდელები ა. ფრანგიშვილი, გ. სურგულაძე, ი. ვაჭარაძე
 134. ელექტრონული ბიზნესისა და ელექტრონული კომერციის სისტემების მოდელირება და დაპროექტება ე. თურქია
 135. Web-აპლიკაციების აგება ASP.NET & C# პაკეტების საფუძველზე გ. სურგულაძე, ი. ბულია, ე. თურქია (ლაბორატორიული პრაქტიკუმის დამხმარე სახელმძღვანელო)
 136. მარკეტინგის ბიზნეს-პროცესების უნიფიცირებული და იმიტაციური მოდელირება გ. სურგულაძე, მ. ოხანაშვილი, გ. სურგულაძე
 137. ორგანიზაციულ სისტემებში ინფორმაციული რესურსების მართვა გ. სურგულაძე, მ. კაშიბაძე
 138. პროგრამული უზრუნველყოფის რეალიზაცია Rational Rose ინსტრუმენტის ბაზაზე გ. გოგიჩაიშვილი, ე. თურქია
 139. ინტერნეტ-ბიზნესი ე. თურქია, ი. ძმანაშვილი
 140. კორპორაციულ სისტემებში ინტელექტუალური რესურსების მენეჯმენტი მ. გიუტაშვილი, ე. თურქია
 141. სამაგიდო აპლიკაციები მენეჯერებისათვის ნ. თოფურია, ე. თურქია, თ. ლომინაძე
 142. ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემების აგება კორპორაცია MICROSOFT-ის ტექნოლოგიების გამოყენებით ო. შონია, ნ. თოფურია, გ. მაისურაძე
 143. კომპიუტერის არქიტექტურა ო.გაბედავა
 144. Архитектура компьютера О.Габедава
 145. WEB-ტექნოლოგიები HTML I ნაწილი თეა თოდუა, ლაშა ვერულავა
 146. WEB-დაპროგრამება PHP გ. ღვინეფაძე
 147. ელემენტარული გეომეტრიული ამოცანების ამოხსნა არასტანდარტული მეთოდებით გ. ფანცულაია, გ. გიორგაძე, ა. კვალიაშვილი
 148. "ქებაი” და მეცნიერებანი გ. ღვინეფაძე
 149. ალბათობის თეორიის ელემენტები გ.ფანცულაია
 150. Elements of Probability Theory G. Pantsulaia
 151. WEB-დაპროგრამება XML, მონაცემთა ბაზები და ინტერნეტი გ. ღვინეფაძე
 152. ამოცანათა კრებული C# შემსწავლელთათვის თ. ბახტაძე
 153. Windows ქსელური ოპერაციული სისტემები I ნაწილი გ. ღვინეფაძე
 154. კომპიუტერული მათემატიკა ი. ჯ. დოჭვირი
 155. WEB-დაპროგრამება HTML გ. ღვინეფაძე
 156. WEB-დაპროგრამება Javascript გ. ღვინეფაძე
 157. WEB-დაპროგრამება X M L გ. ღვინეფაძე
 158. ადმინისტრაციულ-სახელმწიფოებრივი მართვის მეცნიერული საფუძვლები ბ. შანშიაშვილი
 159. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა გ.ფანცულაია, ზ.ქვათაძე, გ.გიორგაძე
 160. მეტროლოგიის ეკონომიკა (ლექციების კონსპექტი) ი.ზედგინიძე
 161. “მეტროლოგია, სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია” ი.ზედგინიძე
 162. Контроль качества продукции (К о н с п е к т лекци й) И.Г.Зедгинидзе и Р.М.Жвания
 163. “ВСЕОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ TQM” И.Г.Зедгинидзе
 164. «ხარისხის საყოველთაო მართვა» ი. ზედგინიძე
 165. «ხარისხის მენეჯმენტი» ი. ზედგინიძე, მ. ბალიაშვილი, შ. ჯაფარიძე
 166. "სერტიფიკაცია" მ. ბალიაშვილი თ. მენაბდე
 167. "სტანდარტიზაციის თეორია" ი. ზედგინიძე მ. ბალიაშვილი
 168. " МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" И.Г. Зедгинидзе
 169. "ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАВИСЯЩИХ ОТ ВРЕМЕНИ ВЕЛИЧИН" И.Г. Зедгинидзе, Н.О. Берая
 170. დაპროგრამების ენა პასკალი ინგა აბულაძე
 171. ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების ენა C# თენგიზ ბახტაძე
 172. სამედიცინო ინფორმატიკა ირინე გოცირიძე
 173. ვებ დიზაინი HTML & JAVASCRIPT მ. კიკნაძე, ე. ჩიკაშუა, თ. კაიშაური, თ. ჟვანია, ლ. პეტრიაშვილი
 174. WEB გვერდების დაპროექტება ი. მიქაძე, ნ. არაბული, მ. კიკნაძე
 175. იმიტაციური მოდელირება MATLAB-ში Simulink ნ. მჭედლიშვილი, ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, გ. ჭიკაძე
 176. კომპიუტერული მოდელირების სისტემა Matlab ნ. მჭედლიშვილი, ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, გ. ჭიკაძე
 177. პერიფერიული მოწყობილობების ინტერფეისები ა. ბენაშვილი
 178. WEB-ტექნოლოგიები HTML (I ნაწილი) თეა თოდუა, ლაშა ვერულავა
 179. მონაცემთა ბაზის შექმნა Microsoft Access-ში ზ. წვერაიძე, თ. ჭკუასელი, ე. როჭიკაშვილი
 180. მარშრუტიზაციის ალგორითმები კომპიუტერულ ქსელებში ო.მ. ქართველიშვილი, მ.ო. ქართველიშვილი
 181. ობიექტ–ორიენტირებული დაპროგრამების ენა C++  გ. სურგულაძე
 182. მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები (InterBase) გ.სურგულაძე, ლ. ყვავაძე
 183. დაპროგრამების საფუძვლები (C–ენის ბაზაზე) გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი
 184. დაპროგრამების საფუძვლები (C-ენის ბაზაზე, ნაწ.II) გია სურგულაძე
 185. მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები ( Ms SQL Server ) გ. სურგულაძე, ო. შონია, ლ. ყვავაძე
 186. მონაცემთა ბაზების სამაგიდო სისტემები გია სურგულაძე, მაია ოხანაშვილი
 187. პროგრამული პლატფორმები (ოპერაციული სისტემები: Ms Windows, Unix, Linux ) გია სურგულაძე, ნინო თოფურია, გიორგი სურგულაძე
 188. მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები (Oracle) გ. სურგულაძე, ლ. ყვავაძე
 189. ავტომატიზებული მართვის მოდელები: პეტრის ქსელები გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე, დ. გულუა, მ. კაშიბაძე
 190. სტრუქტურული დაპროგრამების მეთოდი გია სურგულაძე
 191. დაპროგრამების მეთოდები ინტერნეტისთვის (JAVA–2 და XML ენების ბაზაზე) გ. სურგულაძე, მზია კიკნაძე
 192. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ვიზუალური მოდელირების მეთოდები და ინსტრუმენტები (UML, MsVisio) გ. სურგულაძე, თ. სუხიაშვილი, გ. ნარეშელაშვილი
 193. დაპროგრამების ობიექტ–ორიენტირებული მეთოდი გია სურგულაძე
 194. ავტომატიზებული მართვის მოდელები: მონაცემთა რელაციური მოდელი გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე
 195. ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება უნიფიცირებული პეტრის ქსელებით PNML (Petri Net Marcup Language) გ.სურგულაძე, დ. გულუა
 196. უნიფიცირებული პეტრის ქსელის გამოყენება განაწილებული სისტემების მოდელირებისათვის გია სურგულაძე, დავით გულუა
 197. კომპიუტერული ქსელები (კონსპექტი) გ. ღვინეფაძე
 198. ინტერნეტსა და ინტრანეტში მომუშავე გამოყენებების დაპროექტება DELPHI-ის მეშვეობით (კონსპექტი) გ. ღვინეფაძე
 199. მონაცემთა საცავი ინტერნეტული ბიზნესის სისტემებისთვის (DataWarehouse+OLAP) გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი
 200. განაწილებილი სისტემის რესურსების მართვის პროცესის მოდელირებისა და ანალიზის ალგორითმები (DataWarehouse-PetNet) გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი
 201. განაწილებული ბიზნეს სისტემების მონაცემთა საცავის პროგრამული უზრუნველყოფა (DataWarehouse-Soft) გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი
 202. დაპროგრამების ვიზუალური მეთოდები დაინსტრუმენტები (UML, Borland_C++Builder) გია სურგულაძე
 203. შესავალი დაპროგრამებაში (გერმანულად) კლაუს მეიერ-ვეგენერი, გ. სურგულაძე
 204. დაპროგრამების საფუძვლები-C/C++ (გერმანულად) კლაუს მეიერ-ვეგენერი, გ. სურგულაძე
 205. ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება და დაპროექტება (გერმანულად) კლაუს ბოტჰე, გ. სურგულაძე
 206. პროგრამული პაკეტების აგების ტექნოლოგია UML-ით (გერმანულად) კლაუს ბოტჰე, გ. სურგულაძე
 207. დაპროგრამების ვიზუალური მეთოდები და ინსტრუმენტები (ინტერფეისები და აპლიკაციები) SQL/QBE/BC++Builder გია სურგულაძე, თეიმურაზ დოლიძე
 208. დაპროგრამების მეთოდები: საკურსო პროექტის მეთოდური სახელმძღვანელო გ. სურგულაძე
 209. მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემების სტრუქტურების დაპროექტება: ORM/ERM, Ms SQL Server გ. სურგულაძე, ნ.თოფურია, გ. მელაძე
 210. მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემები: ობიექტ-როლური მოდელირება-ORM გ. სურგულაძე, ნ. თოფურია
 211. .NET ტექნოლოგია (შესავალი, C#.NET, ADO.NET) გ. სურგულაძე
 212. VirsualC#.NET რ. სამხარაძე
 213. Visual_C++_CLI_NET რ. სამხარაძე
 214. კომპიუტერული გრაფიკა ნაწილი I, ნაწილი II მ. თუთიშვილი
 215. საინფორმაციო ტექნოლოგიები - ელექტრონული ცხრილები გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია, ლ. პეტრიაშვილი, მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი
 216. საინფორმაციო ტექნოლოგიები - ელექტრონული პრეზენტაციები გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია, ლ. პეტრიაშვილი, მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი
 217. შესავალი კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში (II ნაწილი) ე. ჩიკაშუა, შ. დემურაშვილი, ა. დავითაშვილი
 218. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების საფუძვლები. Java. I ნაწილი - ავტორები: დავით კაპანაძე, თალიკო ჟვანია
 219. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების საფუძვლები. Java. II ნაწილი - ავტორები: დავით კაპანაძე, თალიკო ჟვანია
 220. ინფორმაციის დაცვა კომპიუტერულ ქსელებში ავტორი: თეიმურაზ შარაშიძე
 221. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესრულებისათვის საგანში "მიკროპროცესორული სისტემები" - ავტორები: ო.ქართველიშვილი, ც.ხოშტარია, ს.ხოშტარია
 222. მიკროპროცესორული სისტემები ნაწილი I, მიკროკონტროლერის არქიტექტურა - ავტორები: ო.ქართველიშვილი, ც. ხოშტარია, ს.ხოშტარია
 223. კომპიუტერული ქსელები(პირველი ნაწილი)-ავტორები: ვ.ადამია, ნ.არაბული, ზ.ცირამუა
 224. კრიპტოგრაფიის საფუძვლები-ავტორები: თ. ასათიანი, თ. ლომინაძე, ნ. ლომინაძე, რ. პაპიაშვილი
 225. მართვის ინჟინერიის საფუძვლები-ავტორები: ვ. სესაძე, გ. ჭიკაძე.
 226. მათემატიკა კომპიუტერზე-ავტორები: გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე.
 227. კორპორაციის ავტომატიზებული სამუშაო ადგილების ქსელის აგების ტექნოლოგია-ავტორი: გ. სურგულაძე.
 228. A collection of tests on the subject "Algorithmization Fundamentals and Programming Elements" - ავტორები: რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, მ. ქურდაძე, მ. კალაბეგიშვილი.
 229. Visual C#.NET- ავტორები: რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე.
0322 77 11 11