მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი

  1. ნახევრად გამტარების ფიზიკა ლ.გლურჯიძე, ა.გიგინეიშვილ
  2. სტუ-ს ოთხ სემესტრიანი ფიზიკის კურსის ამოცანები და ტესტები. პაპავა, ლ. გლურჯიძე, ა. გიგინეიშვილი
  3. ფიზიკა, სტუ-ს ოთხ სემესტრიანი კურსის ლექციების კონსპექტი
    ნაწილი I,  
    ნაწილი IIნაწილი IIIნაწილი IV 
  4. თვისებრივი ამოცანები ზოგად ფიზიკაში ზ.ჯაბუა, ა.გიგინეიშვილი, მ.ბერულავა
  5. ნივთიერებების, მასალების და ნაკეთობების კვლევის მეთოდები ფიზიკა-ტექნიკურ ექსპერტიზაში ე. მიმინოშვილი

0322 77 11 11