მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

 1. ზოგადი ელექტრონიკა მაგალითები და გაანგარიშებები გ.დგებუაძე
 2. ძალური ელექტრონიკის ელემენტური ბაზა გ.დგებუაძე
 3. ზოგადი ელექტრონიკა ლაბორატორიული სამუშაოები კომპიუტერზე გ. დგებუაძე
 4. BASIC ELECTRICAL ENGINEERING Theory and Practice S. Nemsadze
 5. ელმოწყობილების რემონტი პრაქტიკული ამოცანები (ტიპიური გამოთვლები) ს.ნემსაძე
 6. ძალური ელექტრონიკა: მაგალითები და გაანგარიშებები (დამხმარე სახელძღვანელო)  გ. დგებუაძე
 7. ნახევარგამტარული ხელსაწყოები (დამხმარე სახელძღვანელო) გ. დგებუაძე
 8. ძალური ელექტრონიკის თეორიული კურსი (დამხმარე სახელძღვანელო) გ. დგებუაძე
 9. პროგრამული პაკეტი MATLAB ლ.ფერაძე,  მ.სორდია
 10. ავტომატიზებული ელექტროამძრავების საფუძვლები II ნაწილი  ჯ. დოჭვირი
 11. მათემატიკური სისტემა Mathcad ლ.ფერაძე, მ.სორდია
 12. მულტისერვისული ქსელების ტექნოლოგიები მ.კოპლატაძე, თ.კუპატაძე
 13. მობილური კავშირის GSM - ტექნოლოგია  ჯ. ბერიძე
 14. მობილური კავშირის ქსელები და სისტემები ჯ. ბერიძე
 15. ავტომატიზებული ელექტროამძრავების საფუძვლები I ნაწილი ჯ. დოჭვირი, ო. ხაჭაპურიძე
 16. ელექტროამძრავების მართვის სისტემების დინამიკური რეჟიმების მოდელირება კომპიუტერზე. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიების ჩასატარებლად ჯ . დოჭვირი , გ. ჯავახიშვილი
 17. ელექტროენერგეტიკული მანქანების კიბერნეტიკული მართვის საფუძვლები ჯ . დოჭვირი , ი . დოჭვირი
 18. ელექტროამძრავების ანალოგური და ციფრული მართვა ჯ . დოჭვირი , ი . დოჭვირი
 19. შესავალი კურსი (ტელეკომუნიკაციური ქსელები II კურსის II სემესტრის ლექციების კონსპექტი) ჯ.ბერიძე
 20. დისკრეტული შეტყობინების გადაცემა (III კურსის I სემესტრის ლექციების კონსპექტი) ჯ.ბერიძე
 21. ტელეკომუნიკაციის ქსელების აგების საფუძვლები ლექციების კურსი II კურსი II სემესტრი ჯ.ბერიძე
 22. ტრაფიკის ანალიზი (II კურსის II სემესტრის ლექციების კონსპექტი) მ.კოპლატაძე თ.კუპატაძე
 23. კომპიუტერული ქსელების აგების პრინციპები ა.ბურკაძე ტ.ბურკაძე
 24. Принципы построения компьютерных сетей (конспект лекций, 4-й курс, 8-й семестр) ა.ბურკაძე, ტ.ბურკაძე
 25. ქალაქის ციფრული სატელეფონო ქსელების პროექტირება, აგება და ექსპლუატაცია ლექციების კურსი საგანში (ნაწ. III) ა.ბურკაძე, ტ.ბურკაძე
 26. მართვა და მარშრუტიზაცია კომპიუტერულ ქსელებში ჯ. ბერიძე, ტ. ბურკაძე, ა. ბურკაძე
 27. ტელეკომუნიკაცის ანალოგური და ციფრული სიგნალები, არხები და ხაზები ნაწილი პირველი (III კურსის I სემესტრის ლექციების კონსპექტი) ჯ.ხუნწარია ვ.აბულაძე
 28. მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაცია ნაწილი მეორე (III კურსის II სემესტრის ლექციების კონსპექტი) ჯ.ხუნწარია
 29. ტელეკომუნიკაციის რადიოსისტემები ნაწილი მესამე (IV კურსის I სემესტრის ლექციების კონსპექტი) ჯ.ხუნწარია ზ.გოგილაშვილი გ.მურჯიკნელი გ.ირემაშვილი
 30. სინქრონული ციფრული იერარქიის საფუძვლები კ.ხოშტარია
 31. სინქრონული ციფრული იერარქიის მოკლე მიმოხილვა ნაწილი მეოთხე (IV კურსის II სემესტრის ლექციების კონსპექტი) კ.ხოშტარია, ჯ.ხუნწარია, ვ.აბულაძე
 32. ტელეკომუნიკაციის გადამცემი სისტემები (ლექციების კონსპექტი) ჯ.ხუნწარია
 33. ტელეკომუნიკაციის ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები (IV კურსის II სემესტრის ლექციების კონსპექტი) ვ.ნანობაშვილი
 34. ელექტრონული ხელსაწყოები (I კურსის II სემესტრის ლექციების კონსპექტი) ი.მოდებაძე
 35. ელექტრონული მაძლიერელები ნაწილი პირველი ნაწილი მეორე ი.მოდებაძე
 36. MatchCad პროგრამის გარემოში ინფორმაციის დამუშავების და გაზომვის ძირითადი ამოცანების რეალიზაცია ი. ჩხეიძე, ვ. სტეპერმან
 37. ტელეკომუნიკაციის პირველადი, საარხო და სახაზო სიგნალები ჯ. ხუნწარია, კ. ხოშტარია, ლ. ხუნწარია, ვ. აბულაძე
 38. ტელეკომუნიკაციის სისტემები. რადიოკავშირის სისტემები ჯ. ხუნწარია, ზ.გოგილაშვილი, გ.მურჯიკნელი
 39. რადიოტექნიკური სისტემები (სატელევიზიო სისტემები) ნაწილი 1 დ. ბერიაშვილი
 40. სამეწარმეო საქმიანობის ეკონომიკა და მეწარმის უნარ-ჩვევები გ. ამყოლაძე
 41. საბაზრო ეკონომიკა მ. ლომსაძე-კუჭავა
 42. ტექნოლოგია და საზოგადოება ნ.სამსონია, გ.ამყოლაძე, მ.ლომსაძე
 43. სამეურნეო- საფინანსო საქმიანობის ეკონომიური ანალიზი ე. ცირამუა, მ. გუდიაშვილი,, მ. არაბიძე
 44. კონკურენტუნარიანობა, ხარისხისა და პროექტის მენეჯმენტი დამხმარე სახელმძღვანელო გ. ამყოლაძე, თ. ამყოლაძე, ნ.გიორგიშვილი, მ.ლომსაძე-კუჭავა
 45. ხარისხის მენეჯმენტი ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციაში ნ. ღიბრაძე, ნ. სამსონია
 46. ენერგეტიკული წარმოების ეკონომიკა და მენეჯმენტი მ. გუდიაშვილი, მ. არაბიძე
 47. საკურსო სამუშაო სასწავლო კურსში ”ელექტრონიკის საფუძვლები” (მეთოდური სახელმძღვანელო) გ.დგებუაძე, ა.მუჩიაური
 48. საკურსო სამუშაო სასწავლო კურსში "ენერგეტიკული ელექტრონიკა" (მეთოდური სახელმძღვანელო) გ.დგებუაძე
 49. ანალოგური და დისკრეტული ელექტრონული მოწყობილობების გაანგარიშების საფუძვლები დამხმარე სახლემძღვანელო ვ.მელიქიშვილი, გ.დგებუაძე
 50. სრულად მართვადი ძალური ნახევარგამტარული გასაღებები დამხმარე სახლემძღვანელო გ.დგებუაძე
 51. ძალური ელექტრონიკის საფუძველები (სახლემძღვანელო) გ.დგებუაძე
 52. ძალური ელექტრონიკა. გაანგარიშების საფუძვლები (დამხმარე სახლემძღვანელო) გ.დგებუაძე
 53. ანალოგური ელექტრონიკის ვირტუალური ლაბორატორიული სამუშაოები ს.დადუნაშვილი გ.დგებუაძე
 54. ნანოტექნოლოგიების შესავალი ს.დადუნაშვილი
 55. მიკროპროცესორული ტექნიკა ს.დადუნაშვილი, მ.ცერცვაძე
 56. ელექტრონიკის საფუძვლები (სახლემძღვანელო) გ.დგებუაძე
 57. ელექტრული წრედების თეორია ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის შ. ნემსაძე, შ. ნაჭყებია
 58. ELECTRIC CIRCUIT THEORY (Part one) (I კურსის II სემესტრის ლექციების კონსპექტი) Shota A. Nemsadze
 59. ELECTRIC CIRCUIT THEORY (Part two) (II კურსის I სემესტრის ლექციების კონსპექტი) Shota A. Nemsadze
 60. ელექტრული მანქანების წარმოების ტექნოლოგია - ე.გერსამია
0322 77 11 11