ელექტრონული სახელმძღვანელოები

ელექტრონული სახელმძღვანელოები

სამშენებლო ფაკულტეტი 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი

საუნივერსიტეტო კათედრები თეოლოგიის კათედრა N132

დოქტორანტების ბიბლიოთეკა

მონოგრაფიები 

არქიტექტურის,ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი 

აგრარული მეცნიერების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

ელექტრონული წიგნები