2017/18 სასწავლო წელს (ოქტომბერი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2017/18 სასწავლო წელს (ოქტომბერი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები