მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2016/17 სასწავლო წელს (თებერვალი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები
0322 77 11 11