2016/17 სასწავლო წელს (ოქტომბერი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2016/17 სასწავლო წელს (ოქტომბერი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები