2015/16 სასწავლო წელს (თებერვალი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2015/16 სასწავლო წელს (თებერვალი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები