მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2014/15 სასწავლო წლის სადოქტორო პროგრამები ფაკულტეტების მიხედვით

2014/15 სასწავლო წლის სადოქტორო პროგრამები ფაკულტეტების მიხედვით


I. სამშენებლო ფაკულტეტი
 1. სადოქტორო პროგრამა: მშენებლობა - 0406
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
  ინჟინერიის დოქტორი მშენებლობაში  
 2. სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროინჟინერია - 0406
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის დოქტორი მშენებლობაში  
 3. სადოქტორო პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურა და მიწისქვეშა ნაგებობები - 0406
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის დოქტორი 
 4. სადოქტორო პროგრამა: სამხედრო ინჟინერია -1114
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი   

II. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის  ფაკულტეტი
 1. სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია - 0402
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის დოქტორი ტელეკომუნიკაციაში
 2. სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია - 0405
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის დოქტორი

III. სამთო - გეოლოგიური  ფაკულტეტი
 1. სადოქტორო პროგრამა: გეოლოგია -  0506
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: გეოლოგიის დოქტორი
 2. სადოქტორო პროგრამა: სამთო ტექნოლოგიები - 04
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის დოქტორი
 3. სადოქტორო პროგრამა: ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები -  0414
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სამთო და გეოინჟინერიის დოქტორი
 4. სადოქტორო პროგრამა: უსაფრთხოების ინჟინერია და რისკების შეფასება - 04
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის დოქტორი
 5. სადოქტორო პროგრამა: სამთო საქმის და გეოლოგიის მენეჯმენტი -   02
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
  ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
 6. სადოქტორო პროგრამა: საინჟინრო გეოდეზია - 04
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის დოქტორი

IV.  ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტი
 1. სადოქტორო პროგრამა: ქიმია - 0503
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ქიმიის  დოქტორი
 2. სადოქტორო პროგრამა: ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია - 0410
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის დოქტორი
 3. სადოქტორო პროგრამა: მეტალურგია - 0411
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის დოქტორი მეტალურგიაში
 4. სადოქტორო პროგრამა: მასალათმცოდნეობა - 0412
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ინჟინერიის დოქტორი მასალათმცოდნეობაში

V.   სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
 1. სადოქტორო პროგრამა: მანქანათმცოდნეობა, მანქანათმშენებლობა და საწარმოო ტექნოლოგიური პროცესები -  0408
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის დოქტორი                 
 2. სადოქტორო პროგრამა: ტრანსპორტი - 0407
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის დოქტორი ტრანსპორტში
 3. სადოქტორო პროგრამა: ტრანსპორტის და მრეწველობის მენეჯმენტი -  02
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
 4. სადოქტორო პროგრამა: საგზაო ინჟინერია 04
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის დოქტორი

VI.  არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის  ფაკულტეტი
 1. სადოქტორო პროგრამა: არქიტექტურა  - 1101
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: არქიტექტურის დოქტორი
 2. სადოქტორო პროგრამა: არქიტექტურათმცოდნეობა -   1007
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი         

VII. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი
 1. სადოქტორო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება  - 02
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
 2. სადოქტორო პროგრამა: ფინანსები - 0204
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფინანსების დოქტორი
 3. სადოქტორო პროგრამა: საჯარო მმართველობა - 1109
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის დოქტორი
 4. სადოქტორო პროგრამა: მასობრივი კომუნიკაცია -  0703
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების დოქტორი მასობრივ კომუნიკაციაში
 5. სადოქტორო პროგრამა: სოციალური მეცნიერებები - 07
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების  დოქტორი

V III. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
 1. სადოქტორო პროგრამა: ინფორმატიკა - 0401
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის დოქტორი ინფორმატიკაში  
 2. სადოქტორო პროგრამა: მათემატიკა - 0501
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მათემატიკის დოქტორი
 3. სადოქტორო პროგრამა: საინჟინრო ფიზიკა -   0404
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: დოქტორის აკადემიური ხარისხის საინჟინრო ფიზიკაში
 4. სადოქტორო პროგრამა: მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტინჟინერინგი 0403
   მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის სისტემების დოქტორი

IX.  აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგი
 1. აგრარული ტექნოლოგიების სადოქტორო პროგრამა -     0101
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი აგრონომიაში
 2. სასურსათო ტექნოლოგიის სადოქტორო პროგრამა -   0104
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სასურსათო ტექნოლოგიის დოქტორი
 3. მეცხოველეობის სადოქტორო პროგრამა - 0103
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: აგრარულ  მეცნიერებათა დოქტორი
 4. სადოქტორო პროგრამა: სასოფლო სამეურნეო მელიორაცია -  0415
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: აგროინჟინერიის დოქტორი
 5. სადოქტორო პროგრამა: სატყეო საქმე -0105
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: აგრარულ  მეცნიერებათა დოქტორი სატყეო საქმეში
0322 77 11 11