მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბრძანებები იმს

25-09-2019 ნინო წულუკიძე
„კომპანიის ოპტიმალური IT-სტრატეგიის შემუშავება ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერის მიზნით“


27-07-2019 ვერიკო გუდავა
„საწარმოო ორგანიზაციის მდგომარეობის ფინანსური ანალიზის ბიზნეს-პროცესის დაპროექტება და ოპტიმიზაცია“


27-07-2019 დოდო აფციაური
„ორგანიზაციული საქმიანობის საფინანსო ფუნქციის ბიზნეს-პროცესების დაპროექტება და ანალიზი“


26-07-2019 ირაკლი ქარქაშაძე
„ავიაკომპანიის ლოგისტიკის მენეჯმენტის ბიზნესპროცესების ავტომატიზაცია“


25-07-2019 სამსონ დარჩია
“ორგანიზაციული ფინანსური დირექტორის საქმიანობის ბიზნესპროცესების დაპროექტება და გაუმჯობესება“


25-07-2019 ელგუჯა ბუცხრიკიძე
„სითხეებსა და აირებში ჟანგბადის კონცენტრაციის განმსაზღვრელი ხელსაწყოს დამუშავება, კვლევა და გამოცდა“


24-07-2019 ეკატერინე გულუა
„სივრცითი ერთი და ორგანზომილებიანი ევოლუციური ამოცანებისათვის არაცხადი სხვაობიანი სქემების კომპიუტერული რეალიზაცია შეშფოთებათა ალგორითმის გამოყენებით“


23-07-2019 ლელა პაპავა
„ინტერაქტიული ონ-ლაინ პლატფორმა ქართული მრვალხმიანი მუსიკის შესასწავლად“


23-07-2019 ქეთევან მამათელაშვილი
„გეიმიფიკაცია-ტექნოლოგიაზე დაფუძნებულ სწავლებაში სიმულატორი“


22-07-2019 ელზა ჯინჭარაძე
„თანამედროვე სიმეტრიული და ასიმეტრიული კრიპტოსისტემების ჰიბრიდული მოდელი“


22-07-2019 მამუკა მელიქიძე
„ელექტრონული ტენდერების სისტემის მოდიფიცირება მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისათვის“


20-07-2019 ვლადიმერ თვალიაშვილი
"ანასეულის ჩაისა და სუბტროპიკული მცენარეების ყოფილი კვლევითი ინსტიტუტის ტერიტორიის რადიოლოგიური კვლევა"


20-07-2019 მიხეილ კაკოჩაშვილი
"სფერული ფორმის რობოტების გადაადგილების მართვის სისტემების დამუშავება და შესწავლა"


20-07-2019 ალექსანდრე დემეტრაშვილი
"ავტომატური რეგულირების სისტემების კორექციის სინთეზი ფესვური ჰოდოგრაფებით"


19-07-2019 ვალერიანე გელოვანი
„ინფორმაციული სისტემების სისუსტეების ანალიზი და შეფასება“


19-07-2019 ივანე ალფაიძე
„სახელმწიფოში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემების, მათი გადაწყვეტის მეთოდების და საშუალებების კვლევა“


18-07-2019 იაშა ვარშანიძე
"ვადაგასული ფეთქებადი ნივთიერებების დეტონაციის უნარის კვლევა და ენერგეტიკული მახასიათებლების დადგენის მეთოდების სრულყოფა"


18-07-2019 ნორა კუხიანიძე
"მობილური აპლიკაცია დისტანციურად მართვადი ჭკვიანი სახლის ჩაშენებული სისტემის მართვისათვის"


18-07-2019 ანზორ ბაბუნაშვილი
"ჩაშენებული დაცვის სისტემების პროგრამული ტექნოლოგიები"


18-07-2019 გიორგი ბერიძე
„ვებ აპლიკაციებში ინფორმაციის გაფილტვრის მეთოდების დამუშავება“


17-07-2019 გიორგი წულაია
"მაქსველის სისტემაზე დაფუძნებული არაწრფივი მოდელის გამოკვლევა და მიახლოებითი ამოხსნა"


17-07-2019 ციალა კაცაძე
"ერთი არაწრფივი კერძოწარმოებულებიანი სისტემის რიცხვითი ამოხსნა"


17-07-2019 დავით ჯიქია
„ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების ინდიკატორული მართვის მხარდამჭერი საინფორმაციო სისტემა“


17-07-2019 მარინა ხარიტონაშვილი
„სწავლების ინტერდისციპლინარული ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება“


16-07-2019 ნინო ქობალია
"თანამედროვე არაგაუსური დიფუზური გამოსახულებების მეთოდების შემუშავება და ანალიზი ადამიანის თავის ტვინის გამოსაკვლევად"


16-07-2019 მარინა აბაშიძე
„არალოკალური სასაზღვრო ამოცანებისათვის ოპტიმალური მართვის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი ალგორითმები“.


15-07-2019 ირინე ქობულაშვილი
"ობიექტის გამოსახულების ამოცნობის სისტემა ფოტოანიზოტროპული ასლების საფუძველზე"


15-07-2019 ბექნუ ფარჯიანი
"ზღვარითი თეორემები დამოკიდებული შემთხვევითი სიდიდეებისათვის და მათი გამოყენება შეფასებათა თეორიაში"


15-07-2019 ნიკა ქვლივიძე
„ოპტიმალური შესყიდვების სატენდერო პროცედურის ელექტრონული სისტემა“


15-07-2019 გიორგი ლილუაშვილი
„კომპანიის ფინანსური მდგრადობის მხარდამჭერი ავტომატიზებული მართვის კონცეფცია“


13-07-2019 ჯანო მარხულია
"ზოგიერთი ფერომაგნიტური ნანოსითხის ტექნოლოგია და ფიზიკური თვისებები"


13-07-2019 გიორგი ბასილაია
"მონაცემთა შეგროვების სენსორული სისტემის შემუშავება ისტორიული ძეგლების კომპლექსური მინიტორინგისათვის"


13-07-2019 დიმიტრი მასხარაშვილი
„ბიზნესპროცესების ავტომატიზებული მართვა მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში“


12-07-2019 თორნიკე მესტვირიშვილი
"კარბიდული ფუძის მქონე კომპოზიციური მასალების მიღება და კვლევა"


12-07-2019 ნინო თურქაძე
"ზოგიერთი იშვიათმიწა ელემენტების შენაერთების თხელი ფირების მიღება და მათი ელექტროფიზიკური, ოპტიკური და მექანიკური თვისებების შესწავლა"


09-07-2019 ალექსანდრე გორგოშიძე
"ნაწილაკების ინდუქციური დამუხტვის ფიზიკური მოდელის დამუშავება"


09-07-2019 ინდირა ნატრიაშვილი
"მობილური რობოტების ორიენტაციისა და მართვის მეთოდების ალგორითმების დამუშავება და შესწავლა"


09-07-2019 შორენა დავითელაშვილი
"ქაოსური პროცესების ანალიზი დინამიკურ სისტემებში სინერგეტიკული მეთოდების გამოყენეით"


09-07-2019 დავით სირბილაძე
„მომხმარებელთა მართვის განვითარებული სისტემების პროექტირება ბაზისური მომხმარებელთა მართვის სქემების ბაზაზე“


09-07-2019 დალი მოდრეკელიძე
„ვებ-გვერდების პიქსელური ანალიზი, დამუშავება და გარდაქმნა გრაფიკული სახით დალტონიკებისთვის“


09-07-2019 გიორგი კუჭავა
„კომერციული საიტის პროგრამული უზრუნველყოფის სრულყოფა და ტრაფიკის შეფასების სტატისტიკური მოდელები“


09-07-2019 ანდრო გაფრინდაშვილი
„ლოკალურ ქსელში ნავიგაციის სისტემა და მისი ოპტიმალური ფუნქციობის ალგორითმები“


25-06-2019 თორნიკე დვალი
„ნეირონული ქსელის გამოყენება ჭკვიანი სახლის ეფექტური გადაწყობისთვის“ბრძანებები 1 - 43 of 43