მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი
პროფესორი თინათინ კაიშაური
ტელ: 5 99 14 20 80
ელ.ფოსტა: t.kaishauri@gtu.ge

ია ირემაძე
ტელ: (+995 32) 364075; 64-73
ელ. ფოსტა: i.iremadze@gtu.ge


ნათელა ჩხაიძე
ტელ: (+995 32) 364075; 64-73
ელ. ფოსტა: n_chkhaidze@gtu.ge 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომელიც მოქმედებს ფაკულტეტის დებულების შესაბამისად, აწარმოებს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგებისა და აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ხარისხის სისტემატურ შეფასებას.
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური:
  • სისტემატურად აფასებს უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო და სამენიერო-კვლევით პროცესებს;
  • მონაწილეობს პროგრამული ატესტაციისათვის ფაკულტეტის მომზადებაში;
  • ამყარებს მჭიდრო კავშირს და თანამშრომლობს საზღვარგარეთის ქვეყნების უმაღლესი სასწავლებლების შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად;
  • ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების გამოყენების გზით.