მართვის ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერიის) დეპარტამენტი

სასწავლო პროცესის ლიტერატურით უზრუნველყოფა


სპეციალობის დისციპლინებში კათედრის თანამშრომლების მიერ დამუშავებულია შემდეგი სახელმძღვანელოები:
 • მართვის ავტომატიზებული სისტემების აგების საფუძვლები
 • მართვის ავტომატიზებული სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტების და მოდელირების ინსტრუმენტები
 • სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული ანალიზი და დაპროექტება
 • დაპროგრამების საფუძვლები
 • დაპროგრამების მეთოდები და ინსტრუმენტები
 • დაპროგრამების სტრუქტურული, ობიექტ-ორიენტირებული და ვიზუალური მეთოდები C/C++/Java/C# ენების ბაზაზე
 • ვიზუალური დაპროგრამება C#_2010 ენის ბაზაზე
 • Web-აპლიკაციების დამუშავება მონაცემთა ბაზების საფუძველზე (ADO.NET, ASP.NET, C#)
 • კორპორაციულ Web-აპლიკაციათა ინტეგრაცია და დაპროექტება
 • პროგრამული აპლიკაციების დეველოპმენტის საფუძვლები
 • ორგანიზაციულ სისტემებში ინფორმაციული რესურსების მართვა
 • ავტომატიზებული მართვის მოდელები: სტატისტიკური მოდელები
 • ლოგიკური და გრაფული მოდელები. ოპერაციათა კვლევა
 • მართვის ავტომატიზებული სისტემების დაპროექტება და აგება
 • მონაცემთა და ცოდნის ბაზების აგების საფუძვლები
 • კომპიუტერის არქიტექტურა და სერვერული ტექნოლოგიები
 • მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები და ადმინისტრირება
 • სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული ანალიზი და დაპროექტება
 • ვებ-დაპროგრამება (HTML5, Web2.0, XML, AJAX)
 • უმავთულო ქსელები, ინფორმაციული და ქსელური რესურსების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
 • ინტერნეტ ბიზნესი და ელექტრონული კომერცია
 • კორპორაციულ სისტემებში ინტელექტუალური რესურსების მენეჯმენტი
 • მარკეტინგის ბიზნეს-პროცესების უნიფიცირებული და იმიტაციური მოდელირება და სხვ.
დამატებით სრული ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდზე, მისამართით: http://gtu.ge/Learning/ElBooks/ims_books.php