მართვის ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერიის) დეპარტამენტი

ბაკალავრიატი


საგნები:

 1. შესავალი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში
 2. დაპროგრამების საფუძვლები
 3. კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლები
 4. პერსონალური გამოყენების სისტემები
 5. ოპერაციული სისტემების საფუძვლები
 6. შესავალი კომპიუტერულ ქსელებში
 7. ვებ-ტექნოლოგიების საფუძვლები
 8. მონაცემთა ბაზების აგების საფუძვლები
 9. მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება
 10. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 1 (C++/C# -ის ბაზაზე)
 11. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C# -ის ბაზაზე)
 12. პროექტების მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები
 13. შესავალი ორგანიზაციული მენეჯმენტის ფუნქციების ალგორითმიზაციაში
 14. ბიზნეს-პროცესების მოდელირების ნოტაცია და სტანდარტული ენა
 15. პროგრამული აპლიკაციების დეველოპმენტის საფუძვლები
 16. მონაცემთა დამუშავების და მართვის ავტომატიზებული სისტემები
 17. ვიზუალური დაპროგრამება C#.NET ენის ბაზაზე
 18. მენეჯმენტის პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები
 19. მონაცემთა ბაზების დაპროექტება
 20. ავტომატიზებული მართვის მოდელები
 21. სტატისტიკური ინფორმაციის კომპიუტერული ანალიზის სისტემები
 22. სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული ანალიზი
 23. პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი
 24. ოპერაციათა კვლევა
 25. სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტება
 26. საინფორმაციო სისტემების აგება MS SQL Server-ის გამოყენებით
 27. ვებ-სისტემების დაპროგრამება: JavaScript
 28. მცირე ბიზნესის მართვის ავტომატიზებული სისტემები
 29. პროგრამული სისტემის რეალიზაციის CASE ინსტრუმენტული საშუალებები
 30. დოკუმენტბრუნვის და მართვის ამოცანების ავტომატიზაცია
 31. Web-დაპროგრამების ტექნოლოგია: PHP
 32. ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები
 33. ინფორმაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიები ინფორმაციულ საზოგადოებაში
 34. მონაცემთა ბაზის აგება MySQL-ის გამოყენებით Web დანართებისთვის
 35. პროგრამების ტესტირება: ვალიდაცია და ვერიფიკაცია
 36. განაწილებული მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა Oracle
 37. ინფორმაციული უსაფრთხოება ავტომატიზებულ სისტემებში
 38. სერვერული ტექნოლოგიები და მულტიმედიური საშუალებები
 39. ინტერნეტ ბიზნესის სისტემების Web-დეველოპმენტი
 40. კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემების Windows-დეველოპმენტი
 41. ვიზუალური დაპროგრამება VBA