საზომი ტექნიკის, ექსპერტიზისა და ხარიხის მართვის მიმართულება