მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საინჟინრო კიბერნეტიკისა და ხელსაწყოთმშენებლობის დეპარტამენტი

საინჟინრო კიბერნეტიკისა და ხელსაწყოთმშენებლობის დეპარტამენტი შეიქმნა 2007 წელს და მასში გაერთიანდა შემდეგი მიმართულებები:

ბიოსამედიცინო ინჟინერინგის მიმართულება
ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება

დეპარტამენტი შედგება აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული სპეციალისტებისგან.

დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სრული პროფესორი,
საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი, თამაზ ობგაძე