სწავლება

სწავლების შესახებ

1. ბაკალავრიატი;
2. მაგისტრატურა;
3. დოქტურანტურა;
4. სასერტიფიკაციო კურსები;
5. მემორანდუმები;
6. შაბათის სკოლა;
7. ახალგაზრდა გეოლოგთა და სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრი;
8. სასწავლო ლაბორატორიები.