წიგნები

წიგნების შესახებ

გამოქვეყნებული წიგნები


მონოგრაფიები


1. საქართველოს და ჩრდილოეთ კავკასიის მაკროცეფალიტები (რუსულ ენაზე). თ. ლომინაძე. გამომც. ,,მეცნიერება''. 1967  . 231 გვ;
2.  საქართველოს ბათური ამონიტები(რუსულ ენაზე). ი. წერეთელი. გამომც. „მეცნიერება”. 1968 წ. 114 გვ.;
3.  სსრკ-ის ჰიდროგეოლოგია, ტომი X (რუსულ ენაზე). ბ. ზაუტაშვილი. საქართველოს სს რესპუბლიკა, გამომცემლობა „ნედრა“, მოსკოვი 1970;
4.  ჩრდილოეთ კავკასიის კალოვიური ჰექტიკოცერატინები (რუსულ ენაზე). თ. ლომინაძე. გამომც. ,,მეცნიერება''. 1975 . 110 გვ.;
5.  კავკასიის ცემენტის ნედლეულის გეოლოგია და სამრეწველო შეფასება. გ. მაღალაშვილი, მ. როყვა, რ. გვარჯალაძე. თბილისი 1975;
6.  საქართველოს სსრ ფერადი მარმარილოს საბადოები. გ. მაღალაშვილი. თბილისი 1975;
7.  საქართველოს ღრმა ცირკულაციის მიწისქვეშა წყლების მიკროელემენტების გეოქიმია (რუსულ ენაზე). ბ. ზაუტაშვილი. გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი 1978;
8.  საქართველოს ადგილობრივი აგრონომიული მადნები. გ. მაღალაშვილი, მ. როყვა, რ. გვარჯალაძე. თბილისი 1981;
9.  კავკასიის კალოვიური ამონიტიდები.თ. ლომინაძე. გამომც. ,,მეცნიერება''. 1982 (რუსულ ენაზე). 182 გვ.;
10.  საქართველოს მადნეულ საბადოთა ჰიდროგეოქიმია (რუსულ ენაზე). ბ. ზაუტაშვილი. გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი  1984;
11.  კავკასიის კოსმოცერატიდები (რუსულ ენაზე). თ. ლომინაძე. გამომც. ,,მეცნიერება''. 1985 . 80 გვ.;
12.  ამიერკავკასიის ბათური ოპელიდები (რუსულ ენაზე). ი. წერეთელი. გამომც. „მეცნიერება”. 1989 წ. 124 გვ.;
13.  კოლხეთის დაბლობი (ბუნებრივი პირობები და სოცალურ-ეკონომიკური ასპექტები) (რუსულ ენაზე). ბ. ზაუტაშვილი. გამომცემლობა „გიდრომეტიზდატი“, ლენინგრადი 1989;
14.  Петрология металофизических комплексов большого кавказа. Шенгелия Д.М.; Кориковский С.Л; Чичинадзе     Г.Л., И.З. Мгалоблишвили, Попорадзе Н.Г. 1991 г. Москва, Н., 234с.; 
15.  საქართველოს სასმელ-სამკურნალო და ბალნეოლოგიური რესურსების რუკა (ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე). ბ. ზაუტაშვილი.  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 1997;
16.  საქართველოს ნავთობის გეოლოგიური სამსახურის განვითარების მოკლე ისტორია, გ. ზარიძე, 1997 წ,     თბილისი, 215გვ.;
17.  Гранитоиды большого Кавказа. Г. Одикадзе, Мецниереба,1998Тбилиси,  595с.;
18.  მეზოზოური ამონიტიდების სისტემატიკა და ფილოგენეზი (რუსულ ენაზე). თ. ლომინაძე, ი. კვანტალიანი, მ. თოფჩიშვილი, მ. შარიქაძე.  გამომც. ,,მეცნიერება''. 1999 . 220 გვ.;
19.  Систематика и филогенез мезозойских аммонитид. М. Шарикадзе, И.В.Кванталиани, М.В.Топчишвили, Т.А.Ломинадзе. Изд-во «Полиграфист», 1999;
20.  საქართველოს იურული და ცარცული ბელემნიტიდები (რუსულ ენაზე). შ. კელეპტრიშვილი, მ. თოფჩიშვილი, ი. კვანტალიანი. საქ. მეცნ. აკად. გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ახალი სერია, ნაკვ. 118, 2002, 301 გვ;
21.  სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. გ. მაღალაშვილი. თბილისი 2004;
22.  Aptian and Early AlbianDouvilleiceratidae, Acanthohoplitidae and Parahoplitidae of Colombia. M. Sharikadze, M.V.Kakabadze,Ph.J.Hoedemaeker. “ScriptaGeologica, N128 Leiden, 2004;
23.  Описание фауныКласс Cephalopoda, Отряд Phylloceratida, ОтрядLytoceratida, Отряд Ammonitida. М. Шарикадзе, Э.В.Котетишвили,М.В.Какабадзе, И.М.Какабадзе, И.В.Кванталиани. Вкн.: «АтласраннемеловойфауныГрузии». Труды Геологического инс-та АН Грузии. Нов. сер. Вып. 120, 2005;
24.  საქართველოს ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი ქვები, ტომი I. ვ. გელეიშვილი, გ. ალიბეგაშვილი, ო. მაჭავარიანი. თბილისი 2005;
25.  საქართველოს  თვითნაბადი ლითნების და მათგან დამზადებული ნაკეთობების ქიმიური  შედგენილობის თავისებურებანი, ხ. გაჩეჩილაძე 2006წ. 216 გვ.
26.  საქართველოს ნალექების სტრატიგრაფია (რუსულ ენაზე).  თ. ლომინაძე, მ.თოფჩიშვილი, ი. წერეთელი, ვ. თოდრია, გ. ნადარეიშვილი. გამომც. „პოლიგრაფისტი“, 2006 წ., 450 გვ;
27.  საქართველოს ნალექების სტრატიგრაფია (რუსულ ენაზე). ი. წერეთელი, მ. თოფჩიშვილი,  თ. ლომინაძე, ვ. თოდრია, გ. ნადარეიშვილი.  გამომც. „პოლიგრაფისტი“,  2006, 450 გვ.; 
28.  გამოფიტვის პროცესების ზეგავლენა ქ. თბილისში ზედა ეოცენური ქანების ფიზიკურ-მექანიკურ მახასიათებლებზე. მ. მარდაშოვა, ნ. კევლიშვილი. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2009;
29.  Биостратиграфия мезо-кайнозойских отложений бассейнов рек Ксани и Арагви по микрофораминиферам нанопланктону. Х. Микадзе, Н.Мревлишвили, Т.Гавтадзе  и др.  Тбилиси 2011, ст. 247.; 
30.  საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური რუკა. ბ. ზაუტაშვილი.  1:1000000, საქართველოს ეროვნული ატლასი, საქართველოს გეოგრაფიის ინსტიტუტი, თბილისი, 2012;
31.  საქართველოს მინერალური წყლების რუკა. ბ. ზაუტაშვილი. 1:1000000, საქართველოს ეროვნული ატლასი, საქართველოს გეოგრაფიის ინსტიტუტი, თბილისი, 2012;
32.  ნავთობი - გზა ჭაბურღილიდან რეალიზაციამდე. გ. ტაბატაძე, ნ. მაჭავარიანი, ო. ონიაშვილი, ვ. ხითარიშვილი. 2012;
33.  საქართველოს ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი ქვები, ტომი II. ვ. გელეიშვილი, გ. ალიბეგაშვილი, ო. მაჭავარიანი. თბილისი 2012;
34.  საქართველოს ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი ქვები, ტომი III. ვ. გელეიშვილი, გ. ალიბეგაშვილი, ო. მაჭავარიანი. თბილისი 2012;
35.  Палинологическая характеристика сарматских отложений Восточной Грузии. Коколашвили И., И. Шатилова. Изд "Универсал" ISBN 978-9941-22-089-0. 2013წ.110ст;
36.  კოლხეთის დეპრესიის მეზო-კაინოზოური ნალექების სტრატიგრაფიათ. ლომინაძე, მ. თოფჩიშვილი, გ. ნადარეიშვილი. გამომც. „პოლიგრაფისტი“, 2015,316 გვ.
37.  Аптские аммониты Кавказа. М. Шарикадзе, Изд-во «Универсал». Тбилиси, 2015;
Representatives of the family Hamamelidaceae in neogene of Georgia. I. Shatilova, L. Rukhadze, I. Kokolashvili. Publishing Hous “UNIVERSAL”.  ISBN 978-9941-22-848-3. 2016. p 80;
38.  Atlas of spores from the cenozoicdeposists of Georgia. I. Kokolashvili, I. Shatilova, E. Kvavadze. ”. Georgian National Museum ISBN 978-9941-9468. 2016, p. 158.
39.  საქართველოს არქეოლოგიური მონაპოვრის მინერალური შედგენილობა. ო.სესკურია, ნ.ფოფორაძე; ხ.გაჩეჩილაძე. 2016.სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები

1. პეტროგრაფია. გ. ზარიძე, თბილისი, განათლება 507 გვ.;
2. პეტროგრაფია მინერალოგიის საფუძვლებით. ნ. სხირტლაძე, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1984, 317 გვ.;
3. კრისტალოგრაფია და კრისტალქიმია. გ. ხარაშვილი 1985;
4. ძვირფასი და სანახელავო ქვები. ნ. ფოფორაძე, ვ. ზუხბაია. თბილისი, 1998 წ., 307 გვ.;
5. საიუველირო და სანახელავო ქვები. ნ. ფოფორაძე, 2005 წ., 105 გვ.;
6. საიუველირო საქმე. ნ. ფოფორაძე, ს. გველესიანი, ხ. გაჩეჩილაძე, მ. დაუთაშვილი. თბილისი, 2005 წ., 107 გვ.;
7. კრისტალთა ოპტიკის საფუძვლები. ი. ფარადაშვილი  2006, 57 გვ.;
8. მინერალოგია. ნ. ფოფორაძე 2008 წ. 216 გვ.
9. მინერალოგიის მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი. ნ. ფოფორაძე, 2010 წ, 141 გვ.;
10. საინჟინრო გეოლოგია. უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 2011, 141 გვ.;
11. საქართველოს ჰიდროგეოლოგია. ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 2011, 185 გვ.;
12. საქართველოს მინერალები და ქანები. ნ. ფოფორაძე, ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 2012, 286 გვ;
13. ფერდობის მდგრადობის საანგარიშო მეთოდები. მ. ლაპიაშვილი, თბილისი 2013, 59 გვ.;
14. გრუნტმცოდნეობა საინჟინრო პეტროლოგია. მ. ლაპიაშვილი, თბილისი 2013, 223 გვ.;
15. ჰიდროგეოლოგიური კვლევების მეთოდები. უ. ზვიადაძე, ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 2013, 136 გვ.;
16. მიწისქვეშა წყლების დინამიკა. უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ნ. კიკნაძე,ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 2013, 199 გვ.;
17. საინჟინრო გეოლოგია. მ. ლაპიაშვილი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 2014, 238 გვ.;
18. სტუდენტთა საველე-გეოლოგიური პრაქტიკის მეგზური. ო. დუდაური, ნ. ფოფორაძე, 2015, 86 გვ.;