შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

ფუნდამენტური კვლევები (2023 წელი)

1) პროექტის სახელწოდება: ინფორმაციის ჩაწერა ფენის ლაზერული გენერაციის სივრცული ფოტო-მოდულაციის საფუძველზე

პროექტის ხანგრძლივობა: 20.02.23 – 20.02.26

პროექტის ხელმძღვანელი: გ. პეტრიაშვილი

2) პროექტის სახელწოდება: ქოლესტელურ თხევადკრისტალურ სარკეზე დაფუძნებული ჰიპერსპექტრული გამოსახულების მოწყობილობა სამედიცინო გამოყენებისთვის

პროექტის ხანგრძლივობა: 20.02.23 – 20.02.26

პროექტის ხელმძღვანელი: ა. ჭანიშვილი

3) პროექტის სახელწოდება: ინფრაწითელი ვიზუალიზაციის ახალი მეთოდის დამუშავება რადიკალური პროსტატექტომიის და ნაწილობრივი ნეფრექტომის შემდეგ კიბოს რეციდივის თავიდან ასაცილებლად

პროექტის ხანგრძლივობა: 27.02.23 – 20.02.26

პროექტის ხელმძღვანელი: ბ. ფარცვანია

4) პროექტის სახელწოდება: კრიტიკული სიჩქარისა და ხანძრით გამოწვეული უკუდინების შესწავლა სიცოცხლის გადასარჩენად საავტომობილო გვირაბებში

პროექტის ხანგრძლივობა: 07.03.23 – 07.03.26

პროექტის ხელმძღვანელი: ო. ფლანჩავა

5) პროექტის სახელწოდება: აფეთქების ხანძრის კოქსიკური აირების გამა და ნეიტრონული გამოსხივების საფრთხეების დექეტირების მრავალფუნქციური სისტემის შემუშავება

პროექტის ხანგრძლივობა: 09.03.23 – 09.03.26

პროექტის ხელმძღვანელი: მ. ჩიხრაძე

6) პროექტის სახელწოდება: ქუთაისის ატმოსფეროში PM2.5 და PM10-ის გავრცელების გამოკვლევა ექსპერიმენტული დაკვირვებითა და კომპიუტერული მოდელირებით

პროექტის ხანგრძლივობა: 09.03.23 – 09.03.26

პროექტის ხელმძღვანელი: ნ. გიგაური

7) პროექტის სახელწოდება: საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენების კლიმატური მახასიათებლების კვლევა საქართველოს ტერიტორიაზე

პროექტის ხანგრძლივობა: 17.03.23 – 17.03.26

პროექტის ხელმძღვანელი: ნ. ბეგლარაშვილი

8) პროექტის სახელწოდება: ახალი ფიზიკის ძებნა წინა არეში რეგისტრირებული ჯეტების მეშვეობით GMS ექსპერიმენტზე და GMS ექსპერიმენტის სილიკონური ფოტოგამამრავლებლების რადიაციული მდგრადობის კვლევა

პროექტის ხანგრძლივობა: 02.03.23 – 02.03.26

პროექტის ხელმძღვანელი: ა. მესტვრიშვილი

9) პროექტის სახელწოდება: ლაზერული ბიოაგროტექნოლოგიით დამუშავებული ხორბლის ფენოლური ნაერთების რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევა მისგან გამაჯანსაღებელი პრეპარატის დამზადების მიზნით

პროექტის ხანგრძლივობა: 09.03.23 – 09.03.26

პროექტის ხელმძღვანელი: ნ. ბაქრაძე

10) პროექტის სახელწოდება: 5G ტექნოლოგიებში გამოყენებული მაღალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ველების ზემოქმედების გამოკვლევა ზოგიერთ ბიოლოგიურ სახეობაზე

პროექტის ხანგრძლივობა: 20.02.23 – 20.02.26

პროექტის ხელმძღვანელი: ვ. ფჟელაძე

11) პროექტის სახელწოდება: თერმულად დამუშავებული FeCrAL შენადნობები როგორც პერსპექტიული მეტალო-კერამიკული ბიომასალა ოსტეოინტეგრაციული იმპლანტოლოგიისთვის

პროექტის ხანგრძლივობა: 20.03.23 – 20.03.26

პროექტის ხელმძღვანელი: ი. ნადარაია


ინტერდისციპლინარული კვლევები STEM (2022)

1) პროექტის სახელწოდება: ახალი სტოქასტური მოდელების შემუშავება თანამედროვე სატელეკომუნიკაციო სისტემების საიმედოობის ამაღლებისთვის

პროექტის ხანგრძლივობა: 23.12.22 – 23.12.24

პროექტის ხელმძღვანელი: ს. შავგულიძე

2) პროექტის სახელწოდება: ბუნებრივი პოლისაქარიდების საფუძველზე უსაფრთხო ბიოდეგრადირებადი უნივერსალური ბიონანოკომპოზიტური ახალი თაობის მიკროსასუქების შემუშავება მომავლის სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით

პროექტის ხანგრძლივობა: 23.12.22 – 23.12.24

პროექტის ხელმძღვანელი: დ. დურაშვილი

3) პროექტის სახელწოდება: ქვეყნის ცირკულარული ეკონომიკის პრინციპების გაძლიერება წყალგამწმენდ ნაგებობაზე წარმოქმნილი ნარჩენების აგროსექტორში გამოყენების მეთოდოლოგიის შემუშავების გზით

პროექტის ხანგრძლივობა: 23.12.22 – 23.12.24

პროექტის ხელმძღვანელი: ნ. თაყაიშვილი

4) პროექტის სახელწოდება: კვანტური ნანოსტრუქტურების ელექტრონული თვისებების მოდელირება და ოფტიმიზაცია გალიუმის ოქსიდში ხვრელური გამტარობის მიღების მიზნით

პროექტის ხანგრძლივობა: 23.12.22 – 23.12.24

პროექტის ხელმძღვანელი: თ. ჭელიძე

5) პროექტის სახელწოდება: BN და TiN ნანოჩანართების ზეგავლენა mtz-ის მიკროსტრუქტურასა და ზეგამტარ თვისებებზე

პროექტის ხანგრძლივობა: 21.12.22 – 21.12.24

პროექტის ხელმძღვანელი: გ. მუმლაძე


გამოყენებითი გრანტები (2022)

1) პროექტის სახელწოდება: ცემენტის წარმოების ხერხი (CO2,SOX,NOX)-გან საკვამლე აირების გასასუფთავებლად, გათმოსფეროშ ემისიამდე კლინოფთილოლითიან სორბერში გატარებით, ლაბორატორიულ გარემოში ექსპერიმენტაციით გამოყენებითობის დადგენა, კონცეფციის დამტკიცება

პროექტის ხანგრძლივობა: 23.12.22 – 23.12.24

პროექტის ხელმძღვანელი: გ.ლოლაძე

2) პროექტის სახელწოდება: კომპლექსური მინერალური დანამატი ბეტონებისთვის, დამზადება- გამოყენებითობის ვალიდაცია ინდუსტრიულ გარემოში ტესტირებით

პროექტის ხანგრძლივობა: 23.12.22 – 23.12.24

პროექტის ხელმძღვანელი: ვ. სხვიტარიძე

3) პროექტის სახელწოდება: CO2 სორბენტები ბუნებრივ ceoliTTa ბაზაზე, სინთეზის გამოყენების უტილიზაციის ტექნოლოგიური იდეის კონცეფციის ფორმულირება, გამოყენებითობის დადგენა და დამტკიცება ლაბორატორიულ გარემოში ექსპერიმენტაციით

პროექტის ხანგრძლივობა: 23.12.22 – 23.12.24

პროექტის ხელმძღვანელი: ვ. გორდელაძე

4) პროექტის სახელწოდება: ცემენტის წარმოების ხერხი საკვამლე აირებით შრობისას სორბციული დაჭერით ცეოლიტური ტუფის მოდიფიცირების, ცემენტის დანამატად გამოყენებითობის ვალიდაცია, კლინკერთან, თაბაშირთან ერთად ინდუსტრიულად დაფქვით, აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში ტესტირებით

პროექტის ხანგრძლივობა: 23.12.22 – 23.12.24

პროექტის ხელმძღვანელი: ი. გოგუაძე

5) პროექტის სახელწოდება: მზის ენერგიაზე დაფუძნებული მდგრადი უპესტიციდო ტექნოლოგია ქართული მცირე და საშუალო ღვინის მწარმოებლებისთვის ექსპორტზე ორიენტირებული ბიო-ორგანული ღვინის წარმოებისათვის

პროექტის ხანგრძლივობა: 23.12.22 – 23.12.24

პროექტის ხელმძღვანელი: ლ. შატაკიშვილი

6) პროექტის სახელწოდება: მოქნილი მცირე საწარმოო უბნის მოწყობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების კიბის მარშზე

პროექტის ხანგრძლივობა: 23.12.22 – 23.12.24

პროექტის ხელმძღვანელი: მ. კანიკაშვილი

7) პროექტის სახელწოდება: ბორატების შემცველი გრაფენ/კერამიკული თერმოელექტრული კომპოზიტები

პროექტის ხანგრძლივობა: 23.12.22 – 23.12.24

პროექტის ხელმძღვანელი: გ. მუმლაძე

8) პროექტის სახელწოდება: რეალურ დროში მოძრავი შემადგენლობის იდენთიფიცირების სისტემა

პროექტის ხანგრძლივობა: 23.12.22 – 23.12.24

პროექტის ხელმძღვანელი: ლ. პეტრიაშვილი

9) პროექტის სახელწოდება: ღვინის მიკროფილტრაციის და წყლის ულტრაფილტრაციის ბრტყლადპარალელური ტიპის საწარმოო მემბრანული დანადგარი

პროექტის ხანგრძლივობა: 23.12.22 – 23.12.24

პროექტის ხელმძღვანელი: მ. კეჟერაშვილი

10) პროექტის სახელწოდება: წყლის ჯიხური ტანგენციალური ულტრაფილტრაციის სპირალური ტიპის საყოფაცხოვრებო მემბრანული დანადგარი

პროექტის ხანგრძლივობა: 23.12.22 – 23.12.24

პროექტის ხელმძღვანელი: ი. ყუფარაძე

11) პროექტის სახელწოდება: ადგილობრივი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების ეფექტურად გამოყენების ინოვაციური ტექნოლოგიის დანერგვა გარემოზე დაბალემისიური ზემოქმედებით

პროექტის ხანგრძლივობა: 23.12.22 – 23.12.24

პროექტის ხელმძღვანელი: ნ. ქევხიშვილი


საგამომცემლო გრანტები

1) პროექტის სახელწოდება: საქართველოს სარწყავი რეგიონების ირიგაციული მაჩვენებლების და რწყვის საჭიროების დადგენა მუნიციპალიტეტის მიხედვით

პროექტის ხანგრძლივობა: 29.11.22 – 26.05.23

პროექტის ხელმძღვანელი: ნ. მებონია

2) პროექტის სახელწოდება: საქართველოს სასაზღვრო ზონაში მდებარე უღელტეხილების და გზების ზვავსაშიშროება და სტრატეგიული დანიშნულება

პროექტის ხანგრძლივობა: 30.11.22 – 30.03.22

პროექტის ხელმძღვანელი: თ.გორგოძე

3) პროექტის სახელწოდება: სასარგებლო მცენარეთა ბიორესურსები, მათი წარმოება და მდგრადი გამოყენების ეთნობოტანიკური უნარ-ჩვევები

პროექტის ხანგრძლივობა: 28.11.22 – 28.05.23

პროექტის ხელმძღვანელი: თ. ეპიტაშვილი


2022 წელი (ფუნდამენტური)

1) პროექტის სახელწოდება: საქართველოს მთიანი რაიონების საავტომობილო გზების ზვავსაშიშროება და მისი შერბილების რეკომენდაციები

პროექტის ხანგრძლივობა: 17.03.22 – 17.03.25

პროექტის ხელმძღვანელი: მ. ფიფია

2) პროექტის სახელწოდება: ქართულ-ინგლისური ლექსიკონის კომპაილერი

პროექტის ხანგრძლივობა: 17.03.22 – 17.03.25

პროექტის ხელმძღვანელი: ლ. ლორთქიფანიძე

3) პროექტის სახელწოდება: მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე ნაჟური წყლების კომპლექსური გასუფთავების შესწავლა ნახშირბადოვანი ნანომასალის გამოყენებით ნარჩენების მართვის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით

პროექტის ხანგრძლივობა: 14.03.22 – 14.03.25

პროექტის ხელმძღვანელი: ნ. ზებიაშვილი

4) პროექტის სახელწოდება: მთის წყალსაცავების საინჟინრო - ეკოლოგიური თავისებურებების სისტემური ანალიზი

პროექტის ხანგრძლივობა: 21.03.22 – 21.03.24

პროექტის ხელმძღვანელი: მ. მღებრიშვილი

5) პროექტის სახელწოდება: ბოლო ათწლეულების განმავლობაში საქართველოს მყინვარების დეგრადაციის კვლევა და საქართველოს მყინვარების ელექტრონული ატლასის შექმნა

პროექტის ხანგრძლივობა: 21.03.22 – 21.03.25

პროექტის ხელმძღვანელი: გ. კორძახია

6) პროექტის სახელწოდება: მრავალფუნქციური ნანოკომპოზიტები B4C-TIC-SIC-BN-AI203-SIAION ნახშირბადის ბოჩკო სისტემაში საჯავშნე ფილების, ტურბინების დისკებისა და ფრთების, მაღალტემპერამენტურული და ცვეთამედეგი კვანძებისათვის

პროექტის ხანგრძლივობა: 21.03.22 – 21.03.25

პროექტის ხელმძღვანელი: ნ. ნიჟარაძე

7) პროექტის სახელწოდება: რკინის ფუძის მასალების მაღალტემპერამენტურული თვისებების გაუმჯობესება დანაფარებით მომავლის ენერგო გენერაციის სისტემებისათვის High Temperature Protective Difussion Coatings by Slurry on Iron Based Substrates for the Future Power Generating Systems

პროექტის ხანგრძლივობა: 21.03.22 – 21.03.25

პროექტის ხელმძღვანელი: ო. წურწუმია

8) პროექტის სახელწოდება: გაბნეული ელექტრომაგნიტური ტალღების სტატისტიკური მომენტების გამოკვლევა დედამიწის ატმოსფეროში და მათი გამოყენება

პროექტის ხანგრძლივობა: 21.03.22 – 21.03.25

პროექტის ხელმძღვანელი: გ. ჯანდიერი

9) პროექტის სახელწოდება: რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონის ბუნებრივი წყლების, ნიადაგების და სასურსათო პროდუქტების დარიშხანით დაბუნძურების კვლევა და ნიადაგის ფიტორემედია

პროექტის ხანგრძლივობა: 21.03.22 – 21.03.25

პროექტის ხელმძღვანელი: ლ. სავლიაშვილი


2021 წელი

            

1) პროექტის სახელწოდება: შეცხობის ფიზიკა და კინეტიკა

პროექტის ხანგრძლივობა: 16.12.21 – 16.05.22

პროექტის ხელმძღვანელი: ზ. კოვზირიძე

2) პროექტის სახელწოდება: საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვა- კონტროლის სისტემის სრულყოფა და ტრანსნაციონალური კორპორაციების მართვის ახალი პარადიგმა

პროექტის ხანგრძლივობა: 16.12.21 – 16.06.22

პროექტის ხელმძღვანელი: გ. სულაშვილი

3) პროექტის სახელწოდება: ფოთის ახალი ნავსადგურის მშენებლობის გავლენა სანაპირო ზოლის მორფოდინამიკურ პროცესებზე და ეროზიისგან დაცვის ღონისძიებები

პროექტის ხანგრძლივობა: 16.12.21 – 16.12.23

პროექტის ხელმძღვანელი: მ.კოდუა

4) პროექტის სახელწოდება: პერიკლაზ-ალიტური მაღალცეცხლგამძლე მასალების მიღება ადგილობრივი ნედლეულისა და წარმოების ნარჩენების გამოყენებით

პროექტის ხანგრძლივობა: 21.12.21 – 21.12.23

პროექტის ხელმძღვანელი: მ. ბალახაშვილი

5) პროექტის სახელწოდება: რუსთავის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ატმოსფერული ჰაერის მიკრო აეროზოლებით დაბინძურების გამოკვლევა რიცხვითი მოდელირებით

პროექტის ხანგრძლივობა: 16.12.21 – 16.12.23

პროექტის ხელმძღვანელი: ნ. გიგაური

6) პროექტის სახელწოდება: ფოთის ახალი ნავსადგურის მშენებლობის გავლენა სანაპირო ზოლის მორფოდინამიკურ პროცესებზე და ეროზიისგან დაცვის ღონისძიებები

პროექტის ხანგრძლივობა: 16.12.21 – 16.12.23

პროექტის ხელმძღვანელი: ნ. ფონჯავიძე

7) პროექტის სახელწოდება: კლიმატის მოსალოდნელი ცვლილების გავლენის შეფასება ხორბლის მოსავლიანობასა და საირიგაციო წყალმოთხოვნილებაზე AQUACROP (FAO) მოდელის საშუალებით

პროექტის ხანგრძლივობა: 17.12.21 – 17.12.23

პროექტის ხელმძღვანელი: მ. ლომაშვილი

8) პროექტის სახელწოდება: ზომის გაგრძელების ამოცანის სიმრავლურ-თეორიული ასპექტები

პროექტის ხანგრძლივობა: 21.12.21 – 21.12.23

პროექტის ხელმძღვანელი: მ. ბერიაშვილი

9) პროექტის სახელწოდება: STT და RPC დეტექტორების ელექტრონიკის გაგრილების სისტემების მოდელირება

პროექტის ხანგრძლივობა: 17.12.21 – 17.12.23

პროექტის ხელმძღვანელი: ო. კემულარია


2020 წელი

1) პროექტის სახელწოდება: რეალიზაციის დაბალი სირთულის მქონე სპექტრალურად და ენერგეტიკულად ეფექტური კოდირებული მოდულაციის სისტემების შემუშავება მოწყობილობებს შორის კავშირისათვის მრავალანტენიანი ტექნოლოგიების გამოყენებით

პროექტის ხანგრძლივობა: 26.02.20 – 26.02.23

პროექტის ხელმძღვანელი: ს. შავგულიძე

2) პროექტის სახელწოდება: ვერტიკალური მილის გარე ზედაპირზე ჩამომდინარე წყლის ავზში თბოგაცემაზე ხელოვნური ხორკლიანობის გავლენის ექსპერიმენტული გამოკვლევა

პროექტის ხანგრძლივობა: 09.03.20 – 09.03.23

პროექტის ხელმძღვანელი: თ.მაგრაქველიძე

3) პროექტის სახელწოდება: დნმ-ის ბაზაზე ვერცხლის და ოქროს ნანომავთულების შექმნა და მათი შესწავლა სპექტროსკოპული და ელექტრონულ მიკროსკოპული მეთოდებით

პროექტის ხანგრძლივობა: 11.03.20 – 11.03.23

პროექტის ხელმძღვანელი: ი.ხუციშვილი

4) პროექტის სახელწოდება: თრიბოსინთეზის გზით ნახშირბადის ალმასის ნანო კრისტალებად გარდაქმნის თეორიული საფუძვლების დამუშავება

პროექტის ხანგრძლივობა: 12.03.20 – 12.03.23

პროექტის ხელმძღვანელი: გ. აბრამიშვილი

5) პროექტის სახელწოდება: ლეპტონური არომატის დარღვევის შესწავლა E კონვერსიაში PARC-S COMET ექსპერიმენტზე

პროექტის ხანგრძლივობა: 05.03.20 – 05.03.23

პროექტის ხელმძღვანელი: ზ. წამალაიძე