კონტაქტი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

0171, საქართველო, თბილისი, კოსტავას ქ. № 69


დეკანი : ნუგზარ წერეთელი - ტელ: 591-191702  (შიდა ტელ: 68-30)

დეკანის მოადგილე : მაია მშვილდაძე - 599-980504 (შიდა ტელ: 67-20)

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური : მამუკა მაისურაძე - 599-174666  (შიდა ტელ: 66-42, 63-02)